Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Correcció dades cadastrals


En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit permet la correcció o revisió de dades comunicades per la Direcció General del Cadastre.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques, jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària propietaris d’un bé immoble de naturalesa urbana o rústica al municipi de Badalona.

Com es pot fer?

  Presencialment

   • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

   • Direcció General del Cadastre

Gerència Territorial de Barcelona – AM

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

  Telefònicament

   Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d’informació al contribuent de l’oficina d’Atenció Tributària.

Impresos model

Sol·licitud correcció dades cadastrals.

Documentació que cal aportar

• Fotocòpia de l’escriptura de propietat o del títol acreditatiu de la transmissió (p. ex. acta del Registre de la Propietat, sentència en ferm de l’adjudicació en separacions, subhasta...).

• Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI (si no apareix a l’escriptura)

  • Documentació justificativa de la correcció sol·licitada

Normativa

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

• RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Preu

Gratuït

Organisme responsable

• Departament de Gestió i Control d’Ingressos

• Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

DIRECCIO GENERAL DEL CADASTRE Finestra nova

Teléfon: 933662200
Web:  http://www.sedecatastro.gob.es Finestra nova

Adreça: Trv. Gràcia, 58
Codi postal: 08006

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis