Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Certificat cadastral


En que consisteix el tràmit?

Amb els certificats cadastrals s’acrediten les dades físiques, jurídiques i econòmiques que consten a Cadastre, o bé la inexistència d’aquestes dades.

Des del Punt d’informació Cadastral de l’Ajuntament de Badalona es poden facilitar:

• Certificats descriptius i gràfics d’una finca

• Certificats de béns a nom d’un titular

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o el representant autoritzat pel titular del certificat.

Com es pot fer?

  Si disposa de certificat digital, pot sol·licitar el certificat cadastral a:

  • Direcció General del Cadastre

  Presencialment

  • Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

  Telefònicament

  Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d’informació al contribuent de l’oficina d’Atenció Tributària.

Impresos model

A la web de la Direcció General de Cadastre es troben els següents formularis per a sol·licitar la certificació cadastral:

  • Formulari de sol·licitud de dades per el titular cadastral

  • Formulari de sol·licitud de dades per un representant del titular cadastral

  • Model d’autorització del titular cadastral

Documentació que cal aportar

• NIF/CIF del titular del certificat

• En cas de representació, autorització del titular del certificat i NIF del representant. (Les persones jurídiques, autorització i poders del representant legal de l’empresa).

Normativa

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

• RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Preu

Gratuït

Organisme responsable

• Departament de Gestió i Control d’Ingressos

Observacions

Es lliura en el moment de presentar la sol·licitud (si el tràmit és presencial)

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

DIRECCIO GENERAL DEL CADASTRE Finestra nova

Teléfon: 933662200
Web:  http://www.sedecatastro.gob.es Finestra nova

Adreça: Trv. Gràcia, 58
Codi postal: 08006

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.