Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Proposta d'informe de disponibilitat i adequació de l'habitatge - Reagrupament familiar-


En què consisteix el tràmit?

La reagrupació familiar és el procés que inicia una persona estrangera amb permís de residència per a reunir-se amb membres del seu nucli familiar bàsic, que es troben en un país extracomunitari.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera no comunitària, major d’edat, empadronada a Badalona, que disposi d’una autorització de residència renovada o en procès de renovació, i vulgui sol•licitar el reagrupament dels seus familiars

Com es pot fer?

Presencialment; Presentant la sol·licitud i la documentació requerida al departament d'Immigració.

Documentació que cal aportar

  a) Sol·licitud, model normalitzat

  b) Original i fotocòpia del NIE de la persona reagrupant vigent

  c) Original i fotocòpia del passaport de la persona reagrupant vigent (només de les fulles on surten les dades personals, la fotografia i la vigència del document)

  d) Respecte a l’habitatge:

  - Original i fotocòpia de l’ escriptura de l’habitatge, si és propietari de l’habitatge, i original i fotocòpia de l’últim rebut d’un subministrament o

  - Contracte de lloguer enregistrat i amb dipòsit de la fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasol), -vigència del contracte superior a 12 mesos-, original i fotocòpia de l’últim rebut de lloguer pagat, i original i fotocòpia de l’últim rebut d’un subministrament o

  - Altre document que fonamenti el dret d’ús de l’habitatge

  e) Volant de convivència

  f) Original i fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat vigent de l’habitatge

  g) Fotocòpia del passaport de cada persona que es vol reagrupar (només de les fulles on surten les dades personals, la fotografia i la vigència del document)

  h) Pagament de la taxa municipal –Autoliquidació-

Normativa

- Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

- Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009.

Preu

Ordenança fiscal núm. 13, epígrafs 4 i 4.1

Organisme responsable

La Comunitat Autònoma. És per això, que la Generalitat de Catalunya estableix un procés d’emissió d’informe en el que col·laboren els ajuntaments en relació amb: la recollida de les sol·licituds i tota la documentació necessària per tramitar l’informe en el municipi a on la persona sol·licitant tingui la seva residència; inspecció ocular a l’habitatge a on es vol fer la reagrupació per veure si aquest disposa de les condicions d’habitabilitat adequades per atendre les seves necessitats i les de la seva família; i la redacció d’una proposta d’informe (INFO1), que serà enviada a la Direcció General per a la Immigració.

Tramitació

El període de tramitació és de tot l’any.

Termini de resolució

El termini màxim per emetre i notificar l’informe a les persones interessades és de 30 dies hàbils a comptar des de la data d’entrada de la petició al registre de la Direcció general per a la Immigració del departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

L’informe haurà de recollir-lo la persona interessada a l’Oficina de Benestar Social de la Generalitat que li notificaran via missatge al mòbil.

Òrgan responsable

La Comunitat Autònoma.

La Generalitat de Catalunya estableix un procés d’emissió de l’informe de disponibilitat i adequació dels habitatges en el que col•laboren els ajuntaments amb: la recollida de les sol•licituds i tota la documentació necessària per tramitar l’informe en el municipi a on la persona sol•licitant tingui la seva residència; inspecció ocular a l’habitatge a on es vol fer la reagrupació per veure si aquest disposa de les condicions d’habitabilitat adequades per atendre les seves necessitats i les de la seva família; i la redacció d’una proposta d’informe, que serà enviada a la Direcció General per a la Immigració.

On es pot fer

Departament dImmigració

Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12 (08911 Badalona)

Horari: de dl a dv de 8,30 a 13,30 hores

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LES PERSONES NOUVINGUDES Finestra nova

Teléfon: 934832962

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de 8:30 a 13:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:15 h.


Impresos i formularis


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat