Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tràmit d'audiència per inici d'expedient de baixa en el padró d'habitants


En què consisteix el tràmit?

A partir de l’inici d’un expedient de baixa per inclusió indeguda en el padró d’habitants, sota el supòsit que la persona interessada ja no resideix en el domicili on figura empadronada, es dóna audiència als afectats, mitjançant una notificació, perquè puguin demostrar la seva residència efectiva en el domicili. Pels qui no es presenten o bé no aportin la documentació corresponent, d’acord amb l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (nova redacció donada pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre), es demana informe favorable al Consell d’Empadronament. En el cas d’informe favorable, es procedeix a fer efectiva la baixa padronal, mitjançant Resolució motivada de l’alcalde, notificant-ho als afectats i essent publicada la Resolució al Butlletí Oficial de l’Estat.

Si la persona afectada es presenta dins del termini indicat a la notificació i aporta la documentació indicada, es tanca l’expedient.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona afectada en un expedient de baixa per inscripció indeguda en el padró d’habitants.

Com es pot fer?

  • Presencialment en el Departament d’Estadística i Població

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Notificació enviada per l’ajuntament al domicili de l’afectat/da

Documents acreditatius de la identitat:

  • Espanyols majors d’edat: DNI o passaport.

  • Espanyols menors d’edat: Llibre de família. En el cas de majors de 14 anys, a més a més, DNI o passaport.

  • Estrangers majors d’edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne.

  • Estrangers menors d’edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtestein o Suïssa també serà vàlid el document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat del Registre Central d'Estrangers (NIE), cas de disposar-ne.

  Per als menors d’edat, aquest tràmit l’hauran de realitzar els seus representants legals (pare, mare o tutor) degudament acreditats amb el seu document d’identitat. La representació del menor s’acreditarà mitjançant el llibre de família o el certificat de naixement (traduït legalment al castellà o català si fos el cas).

  Documents acreditatius de la residència al domicili:

  Alguns dels següents:

   • Escriptura de propietat de l’habitatge. La escriptura podrà ser substituïda per la còpia simple atorgat pel notari, sempre que l’antiguitat d’aquesta no sigui superior a sis mesos. També serà substituïble per la certificació o nota simple del Registre de la Propietat.

   No serà necessari aportar la documentació abans indicada, quan les dades (adreça i persona propietària) siguin coincidents amb les dades de l’IBI que ja disposa la pròpia administració local.

   • Contracte de lloguer, acompanyat indistintament d’algun dels documents següents:

    últim rebut d’algun servei (aigua, electricitat, gas, telèfon fix), o bé el document bancari que justifiqui el pagament d’aquest servei, o bé el justificant bancari del pagament del lloguer, o bé, tractant-se de lloguers recents, el document que justifiqui el pagament de la fiança.

   En aquests rebuts o justificants (que tindran una antiguitat màxima de tres mesos), haurà de constar el domicili i el nom del titular del contracte de lloguer o de la persona que efectua el tràmit..

   • Contracte de subministrament d’algun servei de l’habitatge (aigua, electricitat, gas,), acompanyat indistintament d’algun dels documents següents:

    últim rebut d’algun servei (aigua, electricitat, gas, telèfon fix), o bé el document bancari que justifiqui el pagament d’aquest servei, o bé el justificant bancari del pagament del lloguer, o bé, tractant-se de lloguers recents, el document que justifiqui el pagament de la fiança.

   En aquests rebuts o justificants (que tindran una antiguitat màxima de tres mesos), haurà de constar el domicili i el nom del titular del contracte o de la persona que efectua el tràmit.

Per a tots els casos, si la persona que fa el tràmit no és la titular de l’habitatge (propietari o llogater), o bé la persona titular del contracte de subministrament, es requerirà la seva autorització. Haurà de presentar-se, aportar la documentació de l’habitatge assenyalada als punts anteriors, segons sigui el cas, a més d’aportar l’original del seu document d’identitat.

L’ajuntament podrà comprovar la documentació presentada amb altra informació disponible per la pròpia administració local, com ara les dades de l’IBI. Tanmateix, podrà sol·licitar l’aportació d’altres proves que justifiquin la residència en el domicili quan l’estat o contingut de la documentació presentada així ho suggerís.

Normativa

  • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del padró d’habitants.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Resolucions del Consell d'Empadronament.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini tramitació

Temps mitjà de resolució: immediat a partir de presentació de la documentació indicada.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I POBLACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832805

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.