Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Llicència d'obres per obrir rases a la via pública


En què consisteix el tràmit?

La llicència d’obres per a l’obertura de rases suposa l’autorització de l’ocupació de la via pública per fer cales, canalitzacions, rases i connexions d’aigua, llum, gas i telecomunicacions. Tipus de llicències:

  1. Llicència d’obres menors: obertura de rases de longitud inferior a 25 metres.

  2. Llicència d’obres majors: obertura de rases de longitud superior a 25 metres.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant.

Com es pot fer?

  Presencialment

  Oficina d’Informació Urbanística

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

   1. Llicència d’obres menors:

     • Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

     • Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o etiqueta d’identificació fiscal.

     • Autoliquidació de les taxes municipals pagades.

     • Tres plànols de l’obra.

     • Un cop obtinguda la llicència, s’haurà aportar el full s’assenyalament de l’obra per part de l’empresa subcontractada per a la realització de les obres, on es farà constar les dates d’inici i finalització de les mateixes.

   2. Llicència d’obres majors:

    • Dos exemplars de la instància de sol·licitud.

    • Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o etiqueta d’identificació fiscal.

    • Autoliquidació de les taxes municipals pagades.

    • Projecte tècnic: memòria i plànols per triplicat.

    • Estudi bàsic de seguretat i higiene.

    • Assumeix de direcció d’obra.

    • Comunicat i resposta de les empreses de comunicació (només en el cas de llicències per canalització de fibra òptica).

    • Un cop obtinguda la llicència, s’haurà aportar el full s’assenyalament de l’obra per part de l’empresa subcontractada per a la realització de les obres, on es farà constar les dates d’inici i finalització de les mateixes.

Normativa

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

  • Lle 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Reglament del Patrimoni del ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre).

  • Ordenança fiscal núm. 21, Reguladora de la taxa per l’ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública.

  • Ordenança fiscal núm. 5, relativa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  • Ordenança de Cales i canalitzacions, (BOP de 29/01/1997).

  • Ordenança fiscal núm. 14, relativa a la taxa per llicències urbanísitques.

  • Llei 32/2003, de 3 de novembre per la que s’aprova la Llei General de Telecomunicacions.

  • Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

- L’ordenança fiscal núm. 21, Reguladora de la taxa per l’ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública.

- A l’import resultant d’aquesta taxa s’aplicarà el 4% del pressupost de l’obres d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 5, relativa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- Ordenança fiscal núm. 14, relativa a la taxa per llicències urbanístiques

Organisme responsable

Departament Manteniment de la Via Pública

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució: 1 mes

Observacions

La llicència d’obres per a l’obertura de rases restarà subjecte a l’acompliment de les següents condicions:

1. S’acomplirà tot allò que prescriu la vigent Ordenança de Cales i Canalitzacions

2. Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.

3.L’encreuament del carrer es farà sempre deixant com a mínim la meitat de l’amplada de la calçada oberta a la circulació.

4. A la reposició del paviment de la calçada, l’asfalt es retallarà amb disc, l’ample de reposició de l’asfalt serà de 2 metres sobre la base de formigó de 20 a 25 cm. de gruix i resistència de 150 Kp/cm2.

5. La canonada es situarà a l’encreuament del carrer, per damunt de la claveguera existent.

6. L’estesa de la canonada o conductors, es realitzarà donant compliment a les actuals disposicions i reglamentacions existents al respecte.

7. La reposició de les voreres es realitzarà en tota la seva amplada sobre la base de formigó de 10 cm. de gruix i resistència 150 Kp/cm2, inclosa la substitució de la vorada tipus T-3.

8. La reposició de les voreres es realitzarà en una amplada d’entre 1 i 1,20 metres, sobre base de formigó de 10 cm. de gruix i resistència 150 Kp/cm2.

9. Totes les canonades i passos de vianants existents en els carrers que resultin afectats per les obres es confeccionaran guals per al pas de minusvàlids, d’acord amb la normativa vigent.

10. L’empresa responsable de les obres assignarà un encarregat o persona responsable durant tota la seva execució.

11. Es comunicarà al tècnic municipal amb la suficient antelació el reompliment de les rases efectuades a fi de poder controlar el bon estat tant dels claveguerons, així com dels diversos serveis que puguin ser motiu d’afectació de les obres en curs.

12. En el cas de substitució, tant de tuberies com de conductors de qualsevol tipus, els elements substituïts seran retirats de la rasa per deixar pas als nous tubs i conductors.

13. Acompliment del contingut del Manual d’Estil per l’Accessibilitat en la Via Pública.

14. Abans de la signatura de l’assenyalament d’obra, caldrà adjuntar l’Acta Favorable dels serveis elèctrics afectats, tot d’acord amb el contingut de l’Ordre de Treball del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Pesca, TIC/341/2003.

15. Altres:

  § Per a qualsevol tipus de retirada o implantació d’arbrat s’hauran de posar en contacte amb la cap del Departament de Verd Urbà (tel. 93.483.27.53).

  § S’instal·laran, si la inspecció municipal ho creu adient, un mínim de dos tubulars de PVC de diàmetre 110 en tots els encreuaments del carrer i trams fixats pel tècnic municipal responsable, a fi de poder realitzar qualsevol tipus de modificació a les esteses de cables d’enllumenat públic, així com de senyalització semafòrica.

  § Els pilons, actualment col·locats a les voreres, s’hauran de treure sense trencar-los i tornar-los a posar al seu lloc.

  § Les papereres existents s’hauran de treure i tornar a col·locar al seu lloc.

  § Els senyals de tràfic existents s’hauran de treure i tornar a col·locar al seu lloc.

  § Per a qualsevol afectació d’elements de mobiliari urbà, l’empresa executora seguirà les directrius marcades pel cap de Departament de Mobiliari Urbà (tel. 93.483.29.13).

  § Pel moviment de contenidors de brossa, s’haurà de posar en contacte amb el cap de la Unitat de Neteja (tel. 93.483.29.94).

  § L’amuntegament de material haurà d’estar senyalitzat amb mesures de protecció per evitar accidents, tant de vehicles com de vianants, per tal de garantir que durant els caps de setmana es mantinguin els carrers nets.

  § Per les canalitzacions en vorera que afectin als vianants i els impedeixi la lliure circulació, haurà d’establir-se un pas alternatiu d’un metre com a mínim d’amplada degudament protegit.

  § En les canalitzacions en calçada, tant en sentit longitudinal com transversal, s’haurà de deixar com a mínim un carril de lliure circulació (3’5 a 4 metres).

  § Si és en sentit transversal, haurà de fer-se la canalització per meitats, prohibint el tram d’estacionament que sigui necessari tant abans com després de la rasa per a què els vehicles puguin efectuar la maniobra de pas (uns 30 metres). Al finalitzar la jornada laboral la calçada haurà de quedar lliure sense restriccions al trànsit.

  § La senyalització provisional de les obres haurà de ser autoritzada i revisada per la Guàrdia Urbana abans de qualsevol ocupació de la via pública per verificar la seva correcta ubicació.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.