Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Sol·licitud de construcció-reparació de clavegueró


En què consisteix el tràmit?

L’interessat pot requerir a l’Ajuntament la construcció d’un clavegueró/pericó que connecti el desaigua de la seva finca amb la claveguera general.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant.

Com es pot fer?

Amb cita prèvia

Lliurant la sol·licitud al Registre General de qualsevol de les oficines habilitades

Documentació que cal aportar

En cas de no ser el propietari, poders notarials de representació, o en el seu defecte copia acreditativa de l'acta de nomenament d'administrador, President de la comunitat, o persona habilitada per actuar en representació.

Normativa

    • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

    • Lle 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

    • Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

    • Ordenança fiscal núm. 21, Reguladora de la taxa per l’ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública.

    • Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals, aprovat pel Consell Metropolità de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, de data 3 de juny de 2004.

Preu

L’ordenança fiscal núm. 21, Reguladora de la taxa per l’ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública

Organisme responsable

Departament Manteniment de la Via Pública

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució: 1 mes aproximadament

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis