Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Registre d'Interessos


En què consisteix el tràmit?

Declaracions per incorporar al Registre d’activitats i al registre de béns patrimonials.

Els registres municipals d’activitats i els de béns patrimonials integren les preceptives declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o pugin proporcionar ingressos econòmics d’activitats i les de béns i drets patrimonials dels regidors i del personal directiu local amb els formats normalitzats aprovats en sessió plenària signades electrònicament juntament amb el secretari i les certificacions dels registre especial d’interessos que es puguin presentar.

Qui ho pot demanar?

Únicament els electes locals, i el personal directiu local.

Com es pot fer?

El línia

A partir de la identificació prèvia via IdCat de les persones obligades a realitzar la declaració d’interessos, i només elles, podran entrar a la implementació del formulari electrònic que un cop emplenats, es signarà electrònicament i s’enviarà, a l’hora que es rebrà el comprovant de que efectivament, s’ha dut a terme la tramesa. El sistema en guardarà una còpia de forma automàtica a la corresponent carpeta del gestor documental, habilitada a aquests efectes sobre la qual només hi tindrà accés el secretari general de la corporació.

Per aquesta raó, immediatament després de les eleccions s’ha de proveir als afectats per la obligació de declarar que no en disposin de signatura electrònica IdCat, ja que encara no es podrà fer la Tcat atès que no es troben, formalment, en possessió del càrrec. Paral·lelament, i un cop complerta la obligació de declarar, s’haurà de preveure la preparació de les T-cat corresponents dels càrrecs electes i del personal directiu de forma ràpida.

Impresos model

Registre municipal d’activitats, membres electes

Registre municipal d’activitats, personal directiu i/o amb habilitació estatal.

Registre municipal de béns patrimonials, membres electes

Registre municipal de béns patrimonials, personal directiu i/o amb habilitació estatal.

Normativa

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

Reial decret legislatiu 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF)

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)

Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Secretaria general

Període de tramitació

De conformitat amb el moment que esdevé l’obligació legal de formular declaració es presenten: declaracions inicials, les modificadores que incorporen les variacions produïdes i les de cessament.

Observacions

En aquesta primera etapa, en la qual l’administració electrònica es troba en ple desenvolupament, les declaracions electròniques coexistiran provisionalment amb el suport paper.