Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Autoliquidació de l'IVTM


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Estan subjectes al pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica tots els propietaris de vehicles donats d’alta a la ciutat de Badalona. L’alta del vehicle es tindrà que comunicar a la Prefectura de Trànsit. El tràmit dependrà de si el vehicle és nou o de segona mà.

Vehicles nous

Per tal de matricular el vehicle a la Prefectura de Trànsit, i donar-lo d’alta al padró de vehicles de l’Ajuntament de Badalona, s’ha de liquidar l’IVTM d’acord amb les tarifes vigents. La quota es prorrateja per trimestres naturals i el pagament de la part proporcional de l’any s’ha de fer mitjançant autoliquidació. Aquest tràmit es pot fer telemàticament, a travès del web de la L’ORGT, o presencialment als punts d'informació i gestió que l'ORGT té a la seu de Trànsit de Barcelona i Sabadell.

Vehicles transferits (de segona mà)

La venda o transferència d’un vehicle s’ha de comunicar a la Prefectura Provincial de Trànsit presentant el justificant de pagament de l’any en curs el qual està obligat a pagar el titular del vehicle el dia 1 de gener.

Una vegada presentat el document de transferència a la prefectura, Trànsit comunica l’alta del vehicle a l’Ajuntament per incloure’l al padró de l’exercici següent.

Qui ho pot demanar?

La persona titular del vehicle o el representat legal degudament autoritzat, aportant la següent documentació:

  - NIF/CIF del titular del vehicle

  - Fitxa tècnica del vehicle (si es tracta d’un vehicle nou)

  - Permís de circulació (si es tracta d’un vehicle transferit)

Com es pot fer?

Presencialment

• Prefectura de Trànsit

En línia

• El tràmit d'autoliquidació d'alta en vehicles nous, o rehabilitats, es pot fer telemàticament si disposa de la documentació necessària.

Impresos model

Documentació que cal aportar

  • Fotocòpia NIF/CIF del contribuent

  • Fitxa tècnica del vehicle (per vehicles nous9

  • Permís de circulació (vehicles de segona mà)

Normativa

  • RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  • Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Preu

D’acord amb les tarifes de l’OF núm. 3, que regula l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Organisme responsable

Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT DE BARCELONA (DGT) Finestra nova

Teléfon: 932986500
Web:  http://www.dgt.es Finestra nova

Adreça: Gran Via, 184 (edifici La Campana)
Codi postal: 08038