Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Domiciliar un rebut


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit permet sol·licitar la domiciliació de tributs periòdics així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.

El cobrament dels tributs domiciliats serà anual, en la data que assenyala el calendari del contribuent, exceptuant la domiciliació bancària del l’IBI i de l’IAE que té l'avantatge del pagament fraccionat en quatre terminis per l'IBI, i en tres terminis per l'IAE.

Qui ho pot demanar?

Presencialment, el titular del rebut o un representant autoritzat.

Per Internet, amb el certificat digital (IdCAT o DNI electrònic).

Si voleu disposar de certificat digital, seguiu les instruccions que en aquesta pàgina apareix a l’apartat “configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line”.

Com es pot fer?

  On-line

  Presencialment

  Podeu domiciliar els vostres tributs a:

  • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

  Telefònicament

  Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d’informació al contribuent de l’oficina d’Atenció Tributària

Impresos model

Sol·licitud domiciliació bancària de tributs

Documentació que cal aportar

Per realitzar el tràmit presencialment o per correu electrònic, ha d’aportar: les dades bancàries (fotocòpia del compte bancari o anotació dels 20 dígits), la fotocòpia del NIF/CIF del titular del rebut, amb autorització en cas de representació, i la referència del tribut que es vol domiciliar.

Normativa

  • RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004)

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  • Ordenança fiscal general

Organisme responsable

  • Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Termini Tramitació

Les ordres de domiciliació bancària dels tributs s’hauran de tramitar amb una antelació mínima de 2 mesos abans del començament del període de cobrament. En cas contrari, la domiciliació tindrà efectes per a l’exercici següent

Observacions

Si l’ordre de domiciliació no es atesa per l’entitat bancària en la data de cobrament, la domiciliació es cancel·larà i no tindrà efectes per rebuts posteriors. Per mantenir-la, tindrà que presentar una nova sol·licitud

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Teléfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis