Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Exercici del dret d'oposició de dades de caràcter personal


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitar l'exercici del dret del titular de les dades a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter persona o que es cessi el seu tractament en els següents supòsits:

- Quan no sigui necessari el consentiment per al seu tractament, com conseqüència d'un motiu legítim i fonamentat que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

- Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d'activitats publicitàries i prospecció comercial.

- Quan el tractament tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos en l'art. 36 del RD 1720/2007.

Qui ho pot demanar?

El titular de les dades.

Quan el titular de les dades sigui un menor d'edat o es trobi en situació d'incapacitat podrà exercir aquest dret el seu representant legal, que haurà d'acreditar aquesta condició.

Aquest dret també podrà exercir-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exerici d'aquest dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, aportant còpia del document d'identitat del titular de les dades i document que acrediti la representació conferida per aquest.

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar

- DNI, passaport o document equivalent.

- Acreditació poders de representació (en cas de menor d’edat o persona incapacitada)

- Acreditació / justificació de les dades que es demana rectificar

Normativa

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , mitjançant el qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Preu

Gratuït

Termini de resolució

10 dies

Organisme responsable

Alcaldia

On es pot fer

Servei d'Atenció al Ciutadà

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis