Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Petició d'accés a la informació pública


tràmit en línia

   En que consisteix el tràmit?

   Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

   La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

   El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

   En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

   Organisme competent / responsable

   Badalona Democràtica

   Qui ho pot demanar?

   Qualsevol persona major de setze anys

   Les persones jurídiques o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

   Com es pot fer?

   Presencialment: Presentant la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.

   En línia: Mitjançant el formulari electrònic publicat en aquesta Seu electrònica. Només cal clicar al link 'Fes-ho ara! En línia' i seguir les indicacions.

   Període de l'any en què es pot demanar

   Es pot presentar en qualsevol moment.

   Termini de la sol·licitud

   En qualsevol moment.

   Requisits previs

   a) Identificació del sol·licitant

   b) Concreció de la informació que es sol·licita

   c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions

   d) Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

   Preu

   L’accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé, si existeixen en format electrònic.

   L’expedició de còpies i el canvi a formats diferents de l’original estaran subjectes al que estableixi l’Ordenança Fiscal núm. 13.

   Documentació que cal aportar

   No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d’accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

   Normativa

   Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

   Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

   Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

   Termini de resolució

   La notificació de la resolució s’efectuarà en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud.

   Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

   Suspensió: només es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

   Silenci administratiu

   El silenci administratiu és positiu, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb una determinada informació.

   No es pot adquirir per silenci administratiu el dret d’accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per a tenir accés a la informació pública.El silenci administratiu serà positiu.

   Vies de reclamació

   Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució.

   Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública i, si s’escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ésser objecte de reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació pública

   On es pot fer

   Servei d'Atenció al Ciutadà

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis