Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

B1 COMUNICACIÓ AMBIENTAL


COMUNICACIÓ AMBIENTAL (B1)

En que consisteix el tràmit?

Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb una baixa incidència ambiental i que estan incloses a l’annex III de la Llei 20/2009.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui ser titular d’una activitat.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Els podeu descarregar en pdf de la columna de la dreta.

Documentació que cal aportar

Documentació tècnica (2 còpies), signada per l'interessat i el tècnic. El contingut mínim de la documentació tècnica és el següent:

- Informació de l’empresa i de l’establiment.

- Informació gràfica suficient per descriure tots els detalls de l’activitat

- Informació descriptiva amb justificació detallada de la normativa d’aplicació (incendis, sorolls, ventilació, extracció de fums, urbanística,...).

Certificació tècnica, signada pel tècnic projectista, amb el contingut literal de l’art. 118 i 118.1.a de l’Ordenança municipal d’activitats.

Certificació tècnica, signada per una EAC, amb el contingut literal de l’art. 118 i 118.1.b de l’Ordenança municipal d’activitats.

En cas de no haver fet cap obra ni intervenció a l’establiment, declaració signada pel titular que ho reflecteixi.

Si s’escau, acta de control d’una EAC en matèria d’incendis, en els supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

En cas que encara no es disposi de l’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat, i sigui preceptiu, cal tramitar prèviament una llicència urbanística d’acord amb l’annex I de l’Ordenança d’Obres Menors.

Declaració responsable de tècnic competent, amb model normalitzat, en cas de no visar la documentació tècnica.

Opcionalment, declaració de confidencialitat de les dades.

Full de declaració de dades econòmiques a efectes de càlcul de la taxa.

Fotografies de façana, amb l’establiment a punt d’iniciar l’activitat.

En cas de disposar d’extracció de fums alternativa, certificat que acrediti la seva eficàcia, innocuïtat i eliminació de molèsties.

Certificat acústic, del tècnic o d’una EAC segons el cas, d’acord amb l’Ordenança municipal de sorolls.

En cas d’haver de tenir places d’aparcament fora de la parcel·la de l’establiment, vinculació notarial del propietari de les places amb l’activitat.

En cas d’activitats alimentàries, declaració responsable sanitària d’acord amb el RD 191/2011.

Si s’escau, memòria de seguretat d’acord amb el que preveu l’article 42 del decret 112/2010.

Normativa

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC 5524, 11/12/2009).

Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció ambiental de l’Ajuntament de Badalona (BOP 81, 4/4/2003).

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Normativa sectorial.

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat