Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

BL DECLARACIÓ RESPONSABLE


DECLARACIÓ RESPONSABLE D’UNA ACTIVITAT INNÒCUA (BL)

En que consisteix el tràmit?

Declaració responsable prèvia per la que es posa en coneixement de l’Ajuntament, des de la data de la seva presentació, l'inici d’una activitat classificada dins l’annex I de la Llei 16/2015.

El titular declara sota la seva responsabilitat el contingut de l’art. 13 de l’esmentada llei, és a dir:

− Compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat.

− Disposa permanentment a l’establiment de tota la documentació que justifica les respostes al qüestionari adjunt a la seva sol·licitud (que haurà omplert un tècnic competent).

− Es compromet a mantenir el compliment de la normativa durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

En relació a la declaració responsable que es presenta, d’acord amb les facultats de comprovació atribuïdes a aquesta Administració, previstes a l’article 71 bis -3 de la Ley 30/92 de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, l’Ajuntament podria requerir en qualsevol moment que en un termini d’audiència de quinze dies hàbils presenteu davant el Departament de Llicències d’Activitats de l’Ajuntament de Badalona la documentació justificativa abans esmentada.

Si se li requerís la documentació al titular, en cas de no presentar dita documentació en el termini assenyalat, no es podria entendre per complimentada la declaració responsable, per manca documentació de caire essencial i, per tant, en aplicació de l’apartat 4 de l’article 71 bis de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, afegit per l’apartat tres de l’article 2 de la Llei 25/2009 i, així mateix, per imperatiu de l’article 38 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, des del moment del final del termini del requeriment, no es podria exercir l’activitat, aleshores es deixaria sense efecte la declaració responsable, mitjançant la resolució prevista en l’article 38.2 de l’esmentada llei 26/2010, es traslladarà coneixement al Departament de Disciplina Urbanística i es procediria al seu arxiu sense més advertiment. 

Qui ha de fer la declaració?

La persona física o jurídica que sigui titular de l’activitat.

Es requereix la signatura d’un tècnic competent pel certificat i el qüestionari tècnic.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Instància de sol·licitud normalitzada.

Declaració de dades a efectes de càlcul de la taxa

Documentació que cal aportar amb la comunicació

2 còpies de la instancia de sol·licitud normalitzada.

El full de declaració de dades a efectes de càlcul de la taxa

Normativa

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Ambiental de l’Ajuntament de Badalona (BOP 81, 4/4/2003).

Preu

Ordenança fiscal núm.12.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats.

Observacions

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que s’acompanyi amb la comunicació o bé manifestació continguda en la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada (art 71 bis. 4 de la Llei 30/1992).

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

L’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que l’administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments excepte en aquells relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al deure de comunicació prèvia. Per aquesta raó, en el present cas, no es pot parlar del silenci administratiu contemplat a l’article 43 de l’esmentat cos legal, sinó en tot cas, si l’activitat ha estat o no correctament comunicada d’acord amb la legislació vigent.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat