Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

BA DECLARACIÓ ANTENES


DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE XARXES PÚBLIQUES DE TELECOMUNICACIONS (ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL - ANTENES)

En que consisteix el tràmit?

Declaració responsable per la que es posa en coneixement de l’Ajuntament, des de la data de la seva presentació, l'inici d’una activitat d’estació base o instal·lació radioelèctrica utilitzada per la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic, mitjançant la qual, el titular o representant de l’activitat declara sota la seva responsabilitat que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent i que disposa de tota la documentació que així ho acredita. La posarà a disposició de l’ajuntament quan així sigui requerida i es compromet a mantenir el compliment de les obligacions legals.

Qui pot fer la comunicació?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui iniciar una estació o instal·lació radioelèctrica utilitzada per la prestació de serveis de comunicacions elèctriques disponibles pel públic, de conformitat amb el disposat a l’art. 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Els podeu descarregar de la columna de la dreta

Documentació que cal aportar amb la comunicació

2 còpies de la instancia de sol·licitud normalitzada, que inclou la declaració responsable.

Full de declaració de dades a efectes de càlcul de la taxa.

Normativa

Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació (BOP 277, 19/11/2002).

Altra normativa sectorial d’aplicació.

Preu

Ordenança fiscal núm.12.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats.

Observacions

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que s’acompanyi amb la comunicació o bé manifestació continguda en la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada (art 69 de la Llei 39/2015).

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

L’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que l’administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments excepte en aquells relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al deure de comunicació prèvia. Per aquesta raó, en el present cas, no es pot parlar del silenci administratiu contemplat a l’article 24 de l’esmentat cos legal, sinó en tot cas, si l’activitat ha estat o no correctament comunicada d’acord amb la legislació vigent.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat