Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

BC COMUNICACIÓ DE CENTRE DE CULTE


COMUNICACIÓ MUNICIPAL CENTRES DE CULTE (BC)

En que consisteix el tràmit?

Comunicació prèvia a l'inici d’activitats de centres de culte regulades per la Llei16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i pel Decret 94/2010 que la desenvolupa, amb superfície inferior a 100 m² i aforament inferior a 90 persones, presentada a l’Ajuntament, acompanyada de la documentació legalment preceptiva, per la que es posa en coneixement d’aquest que es procedirà a iniciar l’activitat, sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques, des de la data de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tingui atribuïdes l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui iniciar qualsevol activitat de centre de culte amb superfície de culte inferior a 100 m² i aforament inferior a 90 persones.

Com es pot fer?

   Presencialment

Impresos model

  - Instància de sol·licitud normalitzada.

  - Full d’autoliquidació de taxes.

  - Certificació de l’Entitat Ambiental de Control pel que fa a les activitats dels grups referits a l’art. 22.1 de l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona (model 5).

  - Certificació del Tècnic Director del Projecte pel que fa a les activitats excloses dels grups referits a l’art. 22.1 de l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona (model 6).

  - Declaració responsable relativa a la subscripció de la assegurança de responsabilitat civil.

  - Declaració responsable del/de la tècnic/a competent.

  - Declaració responsable pel que fa a l’Estudi d’Impacte Acústic.

Documentació que cal aportar

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada.

  - Acreditació que l’església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d’entitats religioses o certificació de l’autoritat eclesiàstica o religiosa competent.

  - Una declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l’inici de les activitats del centre de culte.

  - 3 còpies del Projecte (signat pel sol·licitant/interessant), en el supòsit d’obres de nova planta o d’ampliació, reforma o rehabilitació d’edificacions o construccions preexistents, que inclogui tant les determinacions urbanístiques com les tècniques necessàries. Si d’acord amb la legislació el projecte no és preceptiu, cal aportar un plànol de distribució interior de l’immoble i una memòria descriptiva de les activitats a realitzar.

  Si s’escau el projecte haurà de ser coincident amb el contingut de la llicència urbanística, que contingui la informació que es detalla en full adjunt (1) de la instància de sol·licitud.

- Previsió de l’aforament que l’activitat o activitats del centre de culte pot comportar.

  - Llicència urbanística atorgada, o comunicació prèvia d’obres, o bé acreditació de no haver realitzat cap mena d’intervenció al local.

  - En els supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat de l’annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis:

    - Si no es disposa de l’informe preceptiu favorable emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat s’haurà d’aportar a l’Ajuntament, per duplicat, un projecte complert en matèria d’incendis, amb el contingut mínim establert a la pàgina web del Departament d’Interior de la Generalitat.

    - Una vegada es disposi de l’informe preceptiu favorable esmentat emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat s’haurà d’aportar el certificat d’acte de comprovació favorable expedit per una Entitat Col·laboradora de l’Administració d’acord amb l’article 25 d’aquesta llei.

  - Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per la tramitació de l’expedient, d’acord amb allò que disposi la corresponent Ordenança fiscal (model normalitzat).

  - 2 fotografies de la façana (visió globalitzada).

  - En cas de no estar visat el certificat, l’acreditació del tècnic competent, s’haurà de fer mitjançant Declaració responsable que s’adjunta a la Instància de sol·licitud.

  - Còpia de qualsevol altre permís, documentació (contracte de manteniment dels equips contraincendis...), certificació, butlletins d’instal·lació (baixa tensió, gas, aparells elevadors...), i homologacions, que siguin implícits a les instal·lacions i activitat comunicada, ja sigui en aplicació de normativa general o sectorial.

  - En el cas de les activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions incloses en els grups I, II i III i les activitats que, raonadament, l’Ajuntament consideri d’especial incidència acústica, de l’Annex 12 de l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions s’haurà d’aportar (si no s’ha fet ja amb la llicència urbanística sol·licitada o comunicació d’obres realitzada) un Estudi d’Impacte Acústic, amb memòria tècnica i plànols, redactat d’acord amb les prescripcions que li siguin objecte, contingudes a l’Annex 10 de l’esmentada ordenança. El tècnic redactor del projecte i, en cas que sigui diferent, el director de les obres, realitzarà/n una Declaració Responsable en la qual es compromet/en, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l’Estudi d’Impacte Acústic són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d’immissió que indica l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions, tant pel que fa als treballs d’execució de les obres com els del funcionament de l’activitat i les seves instal·lacions.

  - A més, s’haurà d’aportar un certificat expedit per una Entitat Ambiental de Control o equivalent que justifiqui que les mesures atenuadores projectades compleixen els requeriments establerts i que es compleixen, mitjançant mesuraments, els valors límit d’immissió que siguin d’aplicació tant en ambient exterior con interior.

  - En el cas de donar-se alguna de les excepcions del paràgraf segon de l’article 16 de l’Ordenança dels Espectacles, les Activitats Recreatives i els Establiments Públics s’haurà d’aportar un certificat tècnic emès per un tècnic competent que certifiqui que es compleixen els mínims d’aïllament acústic i els màxims valors admesos d’immissió sonora indicant els valors obtinguts i les metodologies emprades, d’acord amb l’Annex I d’aquesta ordenança

Normativa

  - Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

  - Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centre de culte.

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que es va aprovar el Codi Tècnic de l’Edificació, i especialment el Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi i posteriors modificacions.

  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  - Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries.

  - Normes urbanístiques i Ordenances Metropolitanes d’Edificació.

  - Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

  - Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona (BOP, 27/12/2011).

  - L’Ordenança Municipal de Badalona, dels Espectacles, les Activitats Recreatives i els Establiments Públics (BOP. 23/11/2005).

  - Ordenança fiscal núm. 12.

  - Altre normativa sectorial d’aplicació.

Preu

Ordenança fiscal núm.12.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats

Observacions

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada ( art 71 bis. 4 de la Llei 30/1992).

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

L’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que l’administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments excepte en aquells relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al deure de comunicació prèvia. Per aquesta raó, en el present cas, no es pot parlar del silenci administratiu contemplat a l’article 43 de l’esmentat cosa legal, sinó en tot cas, si l’activitat ha estat correctament comunicada o no d’acord amb la legislació vigent.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat