Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

BX COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT RECREATIVA EXTRAORDINÀRIA


COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACTUACIONS EN DIRECTE EN ESTABLIMENTS RECOLLITS EN EL CATÀLEG DE L’ANNEX I DEL DECRET 112/2010 (BX)

En què consisteix el tràmit?

Comunicació prèvia d’actuacions en directe, incloses a la llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i a l‘article 124.e. del decret 112/2010 de 31 d’agost, que la desenvolupa de caràcter extraordinari. Tan sols es poden sol·licitar quan l’establiment objecte de la comunicació disposi del corresponent títol habilitant.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui iniciar qualsevol de les activitats incloses a la Llei 11/2009 i al Decret 112/2010 esmentats.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Els podeu descarregar de la columna de la dreta.

Documentació que cal aportar

− Full de sol·licitud normalitzat, completament omplert, per duplicat.

− Memòria amb el contingut mínim d’acord amb l’article 113 del D 112/2010.

− Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts pel D 112/2010.

− Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances.

− Full de declaració de dades a efectes de càlcul de la taxa d’acord amb l’Ordenança fiscal número 12.

− Certificat expedit per una EAC o equivalent que justifiqui que les mesures atenuadores projectades compleixen els requeriments establerts i que es compleixen, mitjançant mesurament, els valor límit d’immissió que siguin d’aplicació tant en ambient exterior com interior d’acord amb l’article 22.4. de l’Ordenança Reguladora de Sorolls i Vibracions.

Normativa

− Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

− Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

− Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

− Ordenança Municipal de Badalona, dels Espectacles, les Activitats Recreatives i els Establiments Públics (OEAREAP).

− Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i les seves Exigències Bàsiques. En especial el seu CTE_DB-SI.

− Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

− Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

− Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona (BOP, 27/12/2011).

− Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

− Ordenança fiscal núm.12.

− Altra normativa sectorial d’aplicació.

− Pel que fa a les activitats relacionades amb la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei d’aliments la normativa general és:

− Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, Annex II.

− Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de Salut Pública.

− I també les normatives sanitàries específiques per a cada sector.

− Per a una informació més extensa podeu contactar amb el Servei de Salut municipal (934832777/78 protecciosalut@badalona.cat).

Preu

Ordenança fiscal número 12.

Organisme responsable

Departament de Llicències d'Activitats

Observacions

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada (art 71bis de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 25/2009).

− S’ha d’ajustar a les limitacions d’instal·lació establertes a l’article 40 del D 112/2010.

D’acord amb l’apartat V de l’annex I del D 112/2010:

− Són espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant l’administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la consideració de locals de concurrència pública.

− Sempre cal complir les condicions exigibles per a la realització de l’actuació en directe i per tant cal complir tota la normativa urbanística, de seguretat, sanitària, etc.

− Es poden sol·licitar fins a un màxim de 12 actuacions en directe de caràcter extraordinari a l’any.

D’acord amb l’OEAREAP:

− En qualsevol cas, per activitats recreatives extraordinàries musicals, de joc i atraccions o audiovisuals no pot haver-hi contigüitat i/o contacte amb l’ús d’habitatge i en cas de ser l’aforament de més de 150 persones l’edifici ha de ser exclusiu (annex II de l’OEAREAP).

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

L’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que l’administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments excepte en aquells relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al deure de comunicació prèvia. Per aquesta raó, en el present cas, no es pot parlar del silenci administratiu contemplat a l’article 43 de l’esmentat cos legal, sinó en tot cas, si l’activitat ha estat correctament comunicada o no d’acord amb la legislació vigent.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat