Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

CS SUBROGACIÓ D'UN EXPEDIENT EN TRÀMIT


COMUNICACIÓ MUNICIPAL CANVI DE TITULARITAT- (TIPUS B/SUBROGACIÓ)

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de canvi del peticionari d’una llicència o autorització durant la tramitació de la mateixa d’acord amb el que preveu l’article 29 de l'Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Ambiental presentada a l’Ajuntament, acompanyada de la documentació legalment preceptiva.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica interessada que vulgui subrogar-se en el lloc del peticionari d’una llicència o autorització durant la tramitació de la mateixa.

Com es pot fer?

  Presencialment

Impresos model:

  - Instància de sol·licitud normalitzada

  - Full d’autoliquidació de taxes

Documentació que cal aportar

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada.

  - Fotocòpia compulsada del DNI, o títol identificatiu a Espanya, d’ambdós sotasignats.

  - El resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per la tramitació de l’expedient, d’acord amb allò que disposi la corresponent Ordenança fiscal (model normalitzat).

Normativa

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  - Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Ambiental de l’Ajuntament de Badalona (BOP 81, 4/4/2003).

  - Ordenança fiscal núm. 12.

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats

Observacions

Un cop autoritzat el canvi del peticionari, mitjançant resolució en la que s’explicitaran les característiques de continuïtat i adquisició de drets i obligacions, es continuarà la tramitació del procediment de sol·licitud de llicència o autorització amb el nou interessat que restarà subrogat en els deures assumits i drets adquirits pel transmissor en virtut dels tràmits realitzats fins el moment de la transmissió.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Aquest termini restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació i es reprendrà un cop hagi estat esmenada o millorada aquesta. D’acord amb l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la manca de resolució o de notificació de la mateixa en el termini esmentat permetrà a la persona interessada entendre estimada la seva sol·licitud de subrogació en el lloc de l’anterior peticionari, sempre i quan no es transfereixin a la part interessada facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat