Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

CT CANVI DE TITULAR D'UNA ACTIVITAT JA LEGALITZADA


COMUNICACIÓ MUNICIPAL CANVI DE TITULARITAT (TIPUS A/CT)

En que consisteix el tràmit?

Comunicació prèvia per a un canvi de titularitat d’una autorització, llicència o títol habilitant atorgats per a l’exercici d’una activitat d’acord amb el que preveu l’art. 28 de l'Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Ambiental, presentada a l’Ajuntament, acompanyada de la documentació legalment preceptiva, per la que es posa en coneixement d’aquest que es procedirà a un canvi de titularitat, sota l’exclusiva responsabilitat de les persones interessades, transmitents i tècniques, des de la data de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tingui atribuïdes l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica interessada que vulgui comunicar prèviament a l’Ajuntament el canvi de titularitat d’una autorització, llicència o títol habilitant atorgats per a l’exercici d’una activitat.

Com es pot fer?

  Presencialment

Impresos model:

  - Instància de sol·licitud normalitzada

  - Full d’autoliquidació de taxes

  - Certificació tècnica d’adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat (model 3).

  - Declaració responsable del/ de la tècnic/a competent.

Documentació que cal aportar

  - 2 còpies de la instancia de sol·licitud normalitzada.

  - Fotocòpia compulsada del DNI, o títol identificatiu a Espanya, d’ambdós sotasignats.

  - Fotocòpia de l’autorització, llicència o títol habilitant corresponent de l’anterior titular.

  - El resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per la tramitació de l’expedient, d’acord amb allò que disposi la corresponent Ordenança fiscal (model normalitzat).

  - Certificació tècnica emesa per tècnic competent, acreditativa de que les instal·lacions i l’activitat s’adeqüen al projecte autoritzat i que continuen essent eficaces les mesures correctores i els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable. En aquesta certificació tècnica cal fer esment de que no s’han produït canvis substancials.

  - Certificat de la hisenda municipal conforme l’antic titular de l’activitat no té cap deute pendent.

  - Atenció: no és un document vàlid una relació de deutes existents -

  - En cas de no estar visat el certificat, l’acreditació del tècnic competent s’haurà de fer mitjançant la Declaració responsable que s’adjunta a la Instància de sol·licitud.

Informació important pel nou titular

Abans de sol·licitar / comunicar el canvi de titularitat d’una activitat, comproveu que no existeixen deutes que impedeixin aquest tràmit o que es puguin repercutir al nou titular.

Podeu demanar aquesta informació, amb autorització signada i còpia NIF de l’anterior titular, a l’Organisme de Gestió Tributària (C/ Mar 2-4, Bx).

Normativa

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  - Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  - Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Ambiental de l’Ajuntament de Badalona (BOP 81, 4/4/2003).

  - Ordenança fiscal núm. 12.

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats

Observacions

- La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada (art. 71 bis. 4 de la Llei 30/1992).

- No es podran transmetre les llicències o autoritzacions d’establiments oberts al públic per a la realització d’espectacles públics o activitats recreatives quan aquests siguin objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o bé de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives en els termes establerts per l’article 61.3 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. A aquests efectes es suspendrà el procediment a la espera del corresponent informe emès pel Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic i del Departament de Disciplina Urbanística i d’activitats d’aquest Ajuntament. En tot cas, el procediment romandrà suspès mentre no s’hagi complert la sanció imposada o bé no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats (art. 36.2 de la Llei 11/2009).

- Així mateix, tampoc es podran transmetre les llicències ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència (art. 36.2 de la Llei 11/2009).

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

L’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que l’administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments excepte en aquells relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al deure de comunicació prèvia. Per aquesta raó, en el present cas, no es pot parlar del silenci administratiu contemplat a l’article 43 de l’esmentat cosa legal, sinó en tot cas, si l’activitat ha estat correctament comunicada o no d’acord amb la legislació vigent.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat