Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

G2 LLICÈNCIA AMBIENTAL


LLICÈNCIA AMBIENTAL (G2)

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de llicència ambiental prèvia a l’inici d’activitats amb incidència ambiental, incloses a l’annex II de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui iniciar qualsevol de les activitats incloses a l’annex II de la (LPCAA).

Com es pot fer?

  Presencialment

Impresos model

  - Instancia de sol·licitud normalitzada.

  - Full d’autoliquidació de taxes.

  - Declaració responsable del/de la tècnic/a competent.

  - Declaració responsable pel que fa a l’Estudi d’Impacte Acústic.

Documentació que cal aportar

  - 2 còpies de la instancia de sol·licitud normalitzada.

  - 5 còpies del projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent, que contingui la informació que es detalla en full adjunt (1) de la instància de sol·licitud.

  - La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.

  - Declaració de les dades contingudes al projecte tècnic i la resta de documentació complementària que s’acompanya amb la instància de sol·licitud, que a criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de confidencialitat d’acord amb la legislació aplicable.

  - Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

  - Si s’escau, l’informe urbanístic de l’Ajuntament, acreditatiu de la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic o en cas d’exhauriment del termini d’expedició de l’informe, còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada en que figuri la data de presentació al registre municipal.

  - En el cas d’activitats que, tot i no estar incloses en la legislació d’accidents greus, projectin tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixin en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu l’informe que ha d’emetre el departament competent en aquesta matèria segons estableix l’article 60 de la LPCAA.

  - En el cas d’una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació s’han de referir a la part o a les parts de l’activitat que es modifica amb relació a tota l’activitat i als aspectes del medi afectats per la modificació, sempre que la modificació parcial permeti una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat, perquè no es produeixin efectes additius en el conjunt de les emissions.

  - Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per la tramitació de l’expedient, d’acord amb allò que disposi la corresponent Ordenança fiscal (model normalitzat).

  - 2 fotografies de la façana (visió globalitzada).

  - Relació de veïns.

  - En cas de no estar visat el projecte i/o certificat, l’acreditació del tècnic competent, s’haurà de fer mitjançant Declaració responsable que s’adjunta a la Instància de sol·licitud.

- En el cas de les activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions incloses en els grups I, II i III i les activitats que, raonadament, l’Ajuntament consideri d’especial incidència acústica, de l’Annex 12 de l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions s’haurà d’aportar (si no s’ha fet ja amb la llicència urbanística sol·licitada o comunicació d’obres realitzada) un Estudi d’Impacte Acústic, amb memòria tècnica i plànols, redactat d’acord amb les prescripcions que li siguin objecte, contingudes a l’Annex 10 de l’esmentada ordenança. El tècnic redactor del projecte i, en cas que sigui diferent, el director de les obres, realitzarà/n una Declaració Responsable en la qual es compromet/en, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l’Estudi d’Impacte Acústic són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d’immissió que indica l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions, tant pel que fa als treballs d’execució de les obres com els del funcionament de l’activitat i les seves instal·lacions.

- Pel que fa a les activitats incloses als grups referits a l’article 22.1 de l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions, als controls inicials i/o als controls periòdics, s’haurà d’aportar un certificat expedit per una Entitat Ambiental de Control o equivalent que justifiqui que les mesures atenuadores projectades compleixen els requeriments establerts i que es compleixen, mitjançant mesuraments, els valors límit d’immissió que siguin d’aplicació tant en ambient exterior con interior. Per a la resta d’activitats, caldrà que el tècnic director del projecte certifiqui el compliment de les mesures atenuadores projectades i els nivells d’immissió.

- En cas d’activitats relacionades amb productes alimentaris, declaració responsable sanitària.

Normativa especifica

  - Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que es va aprovar el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials.

  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que es va aprovar el Codi Tècnic de l’Edificació, i especialment el Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi i posteriors modificacions.

  - Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció ambiental de l’Ajuntament de Badalona (BOP 81, 4/4/2003).

  - Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries.

  - Normes urbanístiques i Ordenances Metropolitanes d’Edificació.

  - Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

  - Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona (BOP, 27/12/2011).

  - Ordenança fiscal núm.12

  - Altre normativa sectorial d’aplicació.

  Pel que fa a les activitats relacionades amb la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei d’aliments la normativa general és:

  - Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de - 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, Annex II.

  - Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de Salut Pública.

  - I també les normatives sanitàries específiques per a cada sector.

  - Per a una informació més extensa podeu contactar amb el Servei de Salut municipal (934832777/78 protecciosalut@badalona.cat).

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats

Observacions

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

La resolució es dictarà i notificarà en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, tot i que aquest termini restarà suspès si es demana una esmena o una millora de la documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència o en la fase de proposta de resolució provisional, i es reprendrà un cop hagi estat esmenada o millorada aquesta documentació. D’acord amb l’article 48 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la manca de resolució o de notificació de la mateixa en el termini esmentat permetrà a la persona interessada entendre desestimada la seva sol·licitud de llicència ambiental, i li permetrà interposar recurs de reposició en via administrativa o el que procedeixi en via contenciós-administrativa.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat