Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

GF LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS DE CIRC I D’ALTRES ACTIVITATS RECREATIVES EN ESTABLIMENTS NO PERMANENTS DESMUNTABLES TANCATS O DELIMITATS, COBERTS PARCIAL O TOTALMENT


    LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS DE CIRC I D’ALTRES ACTIVITATS RECREATIVES EN ESTABLIMENTS NO PERMANENTS DESMUNTABLES TANCATS O DELIMITATS, COBERTS PARCIAL O TOTALMENT

Circ en un establiment obert al públic no permanent desmuntable

Circ en un local o construcció conformat per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats.

Primera instal·lació:

El tràmit de llicència caldrà fer-lo la primera vegada que s’instal·la l’activitat, amb el temps suficient per a poder resoldre’l i fer el control inicial abans de l’inici de l’activitat.

En instal·lacions successives:

Si la instal·lació es repeteix d’acord amb la llicència original atorgada i la normativa d’aplicació no ha canviat, serà suficient presentar cada vegada només un nou control inicial, un cop les instal·lacions estiguin preparades per al seu ús, i sempre abans de l’inici de l’activitat.

Si hi ha hagut modificació de la normativa d’aplicació o es preveuen modificacions substancials en la instal·lació respecte la llicència original, caldrà tramitar novament aquesta.

En cas de modificacions no substancials aquestes hauran d’haver estat valorades i resoltes per l’Ajuntament abans del control inicial.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Els podeu descarregar de la columna de la dreta.

Documentació que cal aportar

Projecte tècnic (3 còpies, signades per l’interessat i el tècnic).

El contingut mínim de la documentació tècnica és el següent:

Informació de l’empresa i de l’establiment.

Informació gràfica suficient per descriure tots els detalls de l’activitat.

Informació descriptiva amb justificació detallada de tota la normativa d’aplicació (incendis, sorolls, ventilació, extracció de fums, urbanística,...).

Full de declaració de dades econòmiques a efectes de càlcul de la taxa.

Còpia de la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública.

En cas de no estar visat el projecte, cal l’acreditació del tècnic competent amb el model de l’Ajuntament.

Opcionalment, declaració de les dades contingudes en el projecte tècnic i la resta de documentació complementària que s’acompanya a la sol·licitud de llicència que, a criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de confidencialitat.

Documentació fotogràfica, (mínim dues fotografies), de l’espai on es vol fer l’activitat i del seu entorn.

Relació de veïns.

Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada (hi ha de constar nom, adreça i titulació i habilitació professional de l’assignat).

Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

En el moment de cada control inicial, caldrà disposar de la següent documentació

Certificat d’un tècnic competent conforme es compleix tota la normativa vigent a la data de la instal·lació i que es compleixen la distribució, característiques i paràmetres aprovats en la llicència original.

Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil.

Si s’instal·la un escenari o alguna estructura desmuntable ocasional cal una certificació o homologació relativa ala seguretat i solidesa.

Si s’escau, documentació relativa al compliment dels paràmetres de la classificació i reacció al foc dels materials afegits o integrats en l’àmbit de l’activitat.

Si s’escau, documentació relativa a les instal·lacions pròpies de l’activitat extraordinària (calefacció , aire condicionat, instal·lació elèctrica,...).

Butlletins de legalització de les instal·lacions que ho requereixin (baixa tensió, etc.).

Si s’escau pla d’autoprotecció (PAU) aprovat.

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències d'Activitats

Observacions

Abans de realitzar l’activitat cal tenir la resolució expressa de l’Ajuntament, d’acord amb el termini establert.

Un cop es té la llicència, caldrà obtenir el control inicial d’una EAC, abans d’iniciar l’activitat.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat