Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

GR LLICIÈNCIA D'ACTIVITAT RECREATIVA


LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ESPECTACLE PÚBLIC O ACTIVITAT RECREATIVA (GR)

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de llicència municipal prèvia a l’inici d’espectacles públics o activitats recreatives, incloses a la llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i al decret 112/2010 de 31 d’agost, que la desenvolupa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui ser titular d’una activitat.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Descarregueu-los de la columna dreta.

Documentació que cal aportar

Documentació tècnica (3 còpies), signada per l'interessat i el tècnic. El contingut mínim de la documentació tècnica és el següent:

- Informació de l’empresa i de l’establiment.

- Informació gràfica suficient per descriure tots els detalls de l’activitat

- Informació descriptiva amb justificació detallada de la normativa d’aplicació (incendis, sorolls, ventilació, extracció de fums, urbanística,...).

Full de declaració de dades econòmiques a efectes de càlcul de la taxa.

Si s’escau, sol·licitud (segellada d’acord ja s’ha presentat o es presenta en el mateix moment, com a tràmit independent) de la Llicència d’Ocupació de l’Espai d’Ús Públic per a Terrasses (document “TER”).

Si s’escau, memòria de seguretat d’acord amb el que preveu l’article 42 del decret 112/2010.

En cas de no estar visat el projecte i/o certificat, l’acreditació del tècnic competent, s’haurà de fer mitjançant Declaració responsable que s’adjunta a la Instància de sol·licitud.

Si s’escau, declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local, mentre duri l’activitat.

Opcionalment, declaració de confidencialitat de les dades.

Documentació fotogràfica, (mínim dues fotografies), de la façana, i/o altres aspectes morfològics del local i/o del local en relació al seu entorn.

Relació de veïns.

Estudi d’impacte acústic.

Normativa

Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Normativa sectorial.

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències i Concessions d'Activitats

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, tret dels casos en què el Decret 112/2010 estableixi terminis diferents. Aquest termini restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació i es reprendrà un cop hagi estat esmenada o millorada aquesta.

La manca de resolució expressa en el termini esmentat permetrà a la persona interessada entendre denegada la seva sol·licitud de llicència ambiental per silenci administratiu, i per tant la legitimarà per interposar recurs de reposició en via administrativa o el que procedeixi en via contenciós-administrativa (art. 104 del Decret 112/2010).

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat