Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

GX LLICÈNCIA D'ACTIVITAT RECREATIVA EXTRAORDINÀRIA, EN ESPAI PÚBLIC O PRIVAT


LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITAT RECRATIVA EXTRAORDINÀRIA (GX)

En que consisteix el tràmit?

Són espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari, recollides al catàleg del D112/2010, les següents:

1. Les que es duen a terme en establiments oberts al públic que disposen d'autorització, llicència o comunicació prèvia per a una activitat diferent de la que es vol dur a terme.

2. Les que es duen a terme en ESPAIS OBERTS AL PÙBLIC o en altres establiments no regulats per aquesta llei.

ESPAI OBERT AL PÚBLIC: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de propietat privada on ocasionalment es duen a terme espectacles públics o activitats recreatives, i que no disposen d'infraestructures ni instal·lacions fixes per a fer-ho.

Sempre cal complir les condicions exigibles per a la realització de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa i per tant cal complir tota la normativa urbanística, de seguretat, sanitària, etc.

Si no hi ha resolució expressa dins d’aquest termini, la llicència s’entén denegada per silenci administratiu negatiu.

Si l’activitat és en espai públic, caldrà obtenir també el permís d’ocupació d’espai públic.

Un cop es tingui la llicència i les instal·lacions estiguin preparades per al seu ús, abans de l’inici de l’activitat caldrà el control inicial d’una EAC.

Exemples

Espectacle recreatiu que no estava contemplat en la llicència original d’una activitat.

Concert esporàdic en un espai públic o privat.

Etc.

No són activitats recreatives extraordinàries (i cal sol·licitar-les en un tràmit GF)

Circs

Fires d’atraccions, comercials o similars

Festes populars

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Els podeu descarregar de la columna de la dreta.

Documentació que cal presentar, amb temps suficient, amb la sol·licitud

    1. Projecte tècnic ( 6 còpies, signades per l’interessat i el tècnic). El contingut mínim de la documentació tècnica és el següent:

    → Informació de l’empresa i de l’establiment.

    → Informació gràfica suficient per descriure tots els detalls de l’activitat.

    → Informació descriptiva amb justificació detallada de tota la normativa d’aplicació (incendis, sorolls, ventilació, extracció de fums, urbanística,...).

2. Full de declaració de dades econòmiques a efectes de càlcul de la taxa.

3. Còpia de la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública, si s’escau.

4. En cas de no estar visat el projecte, cal l’acreditació de la competència professional de qui el signa.

5. Opcionalment, declaració de les dades contingudes en el projecte tècnic i la resta de documentació complementària que s’acompanya a la sol·licitud de llicència que, a criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de confidencialitat.

6. Documentació fotogràfica, (mínim dues fotografies), de l’espai on es vol fer l’activitat i del seu entorn.

7. Relació de veïns, si n’hi ha.

8. En cas de més de 500 persones en espais tancats o de 1000 en espais oberts (art. 23.2.a, Llei 3/2010):

→ El formularis SP01, SP02 i SP08 referents a la inspecció tècnica en matèria d’incendis, omplert, que es pot trobar a la web de la DGPEIS.

→ Còpia de la documentació tècnica en format digital (màxim 10 arxius, en pdf, amb un màxim de 10 MB/arxiu)

9. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada (hi ha de constar nom, adreça i titulació i habilitació professional de l’assignat).

10. Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

Documentació que caldrà presentar, abans de l’inici de l’activitat

1. Acta de control inicial d’una EAC

En el moment del control inicial caldrà que el titular disposi de la següent documentació:

→ Qualsevol document requerit expressament en les condicions del decret de llicència previ.

→ Certificat d’un tècnic competent conforme es compleix tota la normativa vigent a la data de la instal·lació i que es compleixen la distribució, característiques i paràmetres aprovats en la llicència.

→ Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil.

→ Si s’instal·la un escenari o alguna estructura desmuntable ocasional cal una certificació o homologació relativa ala seguretat i solidesa estructural i sobre el comportament al foc dels materials empleats.

→ Si s’escau, documentació relativa al compliment dels paràmetres de la classificació i reacció al foc dels materials afegits o integrats en l’àmbit de l’activitat.

→ Si s’escau, documentació relativa a les instal·lacions pròpies de l’activitat extraordinària (calefacció , aire condicionat, instal·lació elèctrica,...).

→ Butlletins de legalització de les instal·lacions que ho requereixin (baixa tensió, etc.).

→ Si s’escau pla d’autoprotecció (PAU) aprovat.

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències d'Activitats

Observacions

Abans de realitzar l’activitat ha d’esperar la resolució expressa de l’Ajuntament, d’acord amb el termini establert i que el silenci administratiu és negatiu.

Així com que, un cop obtingui la llicència, caldrà obtenir el control inicial d’una EAC, abans d’iniciar l’activitat.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat