Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

BM COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA ACTIVITAT JA LEGALITZADA I FUNCIONANT


    COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA ACTIVITAT JA LEGALITZADA I FUNCIONANT

En que consisteix el tràmit?

Comunicació de modificació no substancial d’una activitat ja legalitzada i funcionant.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que tingui una activitat legalitzada i funcionant.

Com es pot fer?

Presencialment

Impresos model

Els podeu descarregar en pdf de la columna de la dreta.

Documentació que cal aportar

2 còpies, signades per l'interessat i el tècnic. El contingut mínim de la documentació tècnica és el següent:

- Informació de l’empresa i de l’establiment.

- Justificació de la no substancialitat de la modificació, basant-se en la normativa concreta.

- Plànols actualitzats del conjunt de tota l’activitat, amb la modificació incorporada.

- Informació descriptiva amb justificació detallada de la normativa d’aplicació (incendis, sorolls, ventilació, extracció de fums, urbanística,...) de la parta ampliada.

Certificació tècnica, del tècnic projectista, amb el text literal de l’art. 118 i següents de la OMAIAAB.

En cas de no haver fet cap obra ni intervenció a l’establiment, declaració signada pel titular que ho reflecteixi. Ha de contenir la identificació completa tant de l’establiment com del titular.

Declaració responsable de tècnic competent, amb model normalitzat, en cas de no visar la documentació tècnica.

Opcionalment, declaració de confidencialitat de les dades.

Full de declaració de dades econòmiques a efectes de càlcul de la taxa.

En cas d’haver de tenir un increment de places d’aparcament fora de la parcel·la de l’establiment, vinculació notarial del propietari de les places amb l’activitat.

Normativa

Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció ambiental de l’Ajuntament de Badalona (BOP 81, 4/4/2003).

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció is seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Normativa sectorial.

Preu

Ordenança fiscal núm.12

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Activitats.

Observacions

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada (art 71bis de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 25/2009).

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat