Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

O1.1 W1.1 ENDERROC D'EDIFICIS


LLICÈNCIA D’OBRA MENOR (O1.1 W1.1)

Obres d’enderroc d’edificis

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de llicència d’obres d’enderroc d’edificis.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

Requisits previs

  - Els instruments de planejament i gestió corresponents han d’estar aprovats definitivament.

  - Es recomana l’obtenció del corresponent informe d’aprofitament urbanístic.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud:

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada, amb l’especificació de la superfície afectada per l’obra (m2) i el seu pressupost (€).

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - Fotografies de la finca.

  - 3 exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l’interessa/da (incloent-hi memòria, plànols i pressupost d’execució material). El projecte haurà de contenir el que disposa l’art. 24 de les OME. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  La tanca de protecció durant l’execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera (art. 122 OME). En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

  En aquest projecte figurarà la construcció d’una tanca del solar resultant, opaca de 2 m d’alçada mínima, situada en l’alineació del vial i construïda amb materials que garanteixin les condicions d’ornat i seguretat.

B. Documentació imprescindible per obtenir la llicència:

  - Fulls d’assumeixos del tècnic/s competents de direcció d’obres i de permanència. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  - 1 exemplar de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons el pressupost d’execució material, RD 1627/97.

  - Estudi de gestió de residus de construcció i demolició d’acord amb la legislació vigent, segons la disposició addicional primera del Decret 89/2010.

  - Constitució de la fiança urbanística, l’import de la què els serveis tècnics de l’Ajuntament determinaran, i que s’ha de dipositar o de garantir per a la reparació o la indemnització dels danys que es causin als elements urbanístics del sòl, subsòl i vol de la via pública, art. 16 de les OME, així com per les despeses previstes de gestió dels residus d’acord amb l’article 11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - 2 exemplars originals emplenats del qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

   B.1 Si escau:

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila, la sol·licitud estarà subjecte a l’informe favorable de la Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila.

C. Documentació a entregar abans de l’inici de les obres:

  - Comunicació de l’inici de les obres.

  - Manifestació del contractista assumint l’execució de les obres.

  - Cal justificar l’existència del projecte executiu visat pel col·legi de professionals corresponent.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5. (impost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).

  - Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009)

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  - La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l’impost sobre construccions i obres regulat a l’ordenança fiscal núm. 5.

  - L’import de l’ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l’obra amb la quota resultant d’aplicar els mòduls de valoració detallats a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5.

3. Fiança:

  - Abans de l’atorgament de la llicència, els serveis tècnics de l'Ajuntament determinen l'import de la fiança - que s’ha de dipositar o de garantir amb aval bancari - per garantir la reparació o la indemnització pels danys que es causin en els elements urbanístics del sòl, subsòl i vol de la via pública, art. 16 de les OME, així com pels costos previstos de gestió dels residus d’acord amb l’article 11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis per a començar les obres o per acabar-les, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres (art. 189.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme).

  - Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les obres per la meitat del termini de què es tracti (art. 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme).

  - En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O1.9a o O1.9b.

  - Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O2.8.

  - La tanca de protecció durant l’execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de la vorera, art. 122 OM. Caldrà garantir els aspectes següents:

   o S’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0’90 m.

   o Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.