Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

O1.2 W1.2 MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI


LLICÈNCIA D’OBRA MENOR (O1.2 W1.2)

Obres que afectin o modifiquin parcialment l’estructura de l’edifici

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de llicència d’obres que afectin o modifiquin parcialment l’estructura de l’edifici

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

  - Instància de sol·licitud normalitzada. (O1 W1)

  - Instància de sol·licitud de llicència amb caràcter provisional normalitzada. (O1p W1p)

  - Declaració responsable del/de la tècnic/a competent.

  - Manifestació del/a contractista.

  - Comunicació d’inici d’obres.

  - Comunicació acabament fase d’obra.

Requisits previs

  - Els instruments de planejament i gestió corresponents han d’estar aprovats definitivament.

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins dels supòsits definits a l’art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat segons l’art. 16 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, es podrà autoritzar, si escau, obres i usos provisionals. La sol·licitud de la llicència s’haurà de tramitar amb caràcter provisional.

  - Es recomana l’obtenció del corresponent informe d’aprofitament urbanístic.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud:

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada, amb l’especificació de la superfície afectada per l’obra (m2) i el seu pressupost (€).

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - Fotografies de la finca o solar.

  - 3 exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l’interessa/da (incloent-hi memòria, plànols i pressupost d’execució material). El projecte haurà de contenir el que disposa l’art. 24 de les OME. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  La tanca de protecció durant l’execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera (art. 122 OME). En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

B. Documentació imprescindible per obtenir la llicència:

  - Fulls d’assumeixos del tècnic/s competents de direcció d’obres i de permanència. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  - 1 exemplar de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons el pressupost d’execució material, RD 1627/97.

  B.1 En cas que la finca es trobi inclosa dins dels supòsits definits a l’art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat segons l’art. 16 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i dels supòsits definits a l’art. 61 i 62 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la llicència s’haurà de tramitar amb caràcter provisional.

  Cal tenir en compte que l’autorització provisional requereix prèviament: la informació pública per l’ajuntament per un termini de vint dies i l’informe favorable de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui.

  Per l’autorització provisional caldrà aportar, a més, la documentació següent:

  - Memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres.

  - Model normalitzat de procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional què conté:

    1. L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.

    2. El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari.

  B. 2. Si escau:

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila, la sol·licitud estarà subjecte a l’informe favorable de la Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila.

  - En cas que les obres afectin l’estructura, justificar el compliment de l’art. 128 de les OME mitjançant els documents següents:

   1. Aportar manifestació especificant si l’edifici es troba ocupat indicant els seus possibles ocupants, amb noms i cognoms

   2. Acreditar que s’ha comunicat fefaentment l’existència del projecte a tots els ocupants

   3. Aportar manifestació un cop transcorreguts els terminis establerts sobre si s’han formulat al·legacions i si aquestes són de caire tècnic.

C. Documentació a entregar abans de l’inici de les obres:

  - Comunicació de l’inici de les obres.

  - Manifestació del contractista assumint l’execució de les obres.

  - Cal justificar l’existència del projecte executiu visat pel col·legi de professionals corresponent.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5. (impost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.

  - Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.

  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i posteriors modificacions.

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).

  - Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009)

  - Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

  - Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

  - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d'Accessibilitat.

  - Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE del 25.10.1997).

  - Reial Decret Llei 1/98, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicació (BOE del 28.02.98).

  - Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona (BOP 18.11.03).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).

  - Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574 de 16.02.06).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

  - Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

  - Ordre de 29 de maig de 1989 sobre estadístiques d’edificació i habitatge (BOE 129 de 31.05.89).

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l'activitat econòmica.

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  - La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l’impost sobre construccions i obres regulat a l’ordenança fiscal núm. 5.

  - L’import de l’ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l’obra amb la quota resultant d’aplicar els mòduls de valoració detallats a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis per a començar les obres o per acabar-les, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres (art. 189.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme).

  - Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les obres per la meitat del termini de què es tracti (art. 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme).

  - En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O1.9a o O1.9b.

  - Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O2.8.

  - La tanca de protecció durant l’execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de la vorera, art. 122 OM. Caldrà garantir els aspectes següents:

   o S’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0’90 m.

   o Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.