Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

O2.6 W2.6 OBRES AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ: TANQUES D'OBRA, BASTIDES, ACABATS D'OBRA


COMUNICACIÓ D’OBRA MENOR (O2.6 W2.6)

Obres auxiliars de la construcció: tanques de precaució d’obres, col·locació de bastides, execució obres d’acabat d’obra major.

En què consisteix el tràmit?

Comunicació d’obres auxiliars de la construcció: tanques de precaució d’obres, col·locació de bastides, execució obres d’acabat d’obra major.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

  - Instància de comunicació normalitzada (O2 W2).

  - Declaració responsable del/la la tècnic/a competent.

  - Manifestació del/a contractista.

Requisits previs

  - Els instruments de planejament i gestió corresponents han d’estar aprovats definitivament.

  - Es recomana l’obtenció del corresponent informe d’aprofitament urbanístic.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar la comunicació:

  - 2 còpies de la instància de comunicació normalitzada, amb l’especificació de la superfície afectada per l’obra (m2) i el seu pressupost (€).

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - 2 exemplars del projecte tècnic signats pel tècnic/a competent i per l’interessa/da (incloent-hi memòria, plànols i pressupost d’execució material). El projecte haurà de contenir el que disposa l’art. 24 de les OME. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  La tanca de protecció durant l’execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera (art. 122 OME). En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

  - Fulls d’assumeixos del tècnic/s competents de direcció d’obres, de permanència i de bastida o mitjà auxiliar utilitzat, si escau. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  - En cas de necessitar la col·locació de bastides, caldrà aportar l’Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

  - Fotografies.

B. Si escau:

  - En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O1.9a o O1.9b.

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila, la sol·licitud estarà subjecte a l’informe favorable de la Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila. Cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O1.9a o O1.9b.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5 (impost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).

  - Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  - La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l’impost sobre construccions i obres regulat a l’ordenança fiscal núm. 5.

  - L’import de l’ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l’obra amb la quota resultant d’aplicar els mòduls de valoració detallats a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - Les obres subjectes al règim de comunicació amb documentació tècnica, s’hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d’inici assenyalada per la persona interessada en la sol·licitud, segons l’art. 12.2 de l’Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - No es podran continuar les obres una vegada transcorregut el termini corresponent. No obstant això, si les obres no haguessin finalitzat, la persona interessada pot sol·licitar la pròrroga del termini abans de la finalització del termini de vigència de l’acte de control previ, segons l’art. 12.4 de l’Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O1.9a o O1.9b.

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila, la sol·licitud estarà subjecte a l’informe favorable de la Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila. Cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O1.9a o O1.9b.

  - Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O2.8.

  - La tanca de protecció durant l’execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d’estar contemplades a la memòria del projecte i a l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de la vorera, art. 122 OM. Caldrà garantir els aspectes següents:

   o S’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0’90 m.

   o Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

Les obres menors subjectes al règim de comunicació prèvia amb documentació previstes en l’annex 2 es podran iniciar a partir del dia següent de la recepció d’aquella al Registre General.

La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres menors quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb l’ordenança d’obres menors.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.