Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

O2.8 W2.8 CONTENIDORS, SACS, RETIRADA DE RUNA I NETEJA INTERIOR D'EDIFICIS


COMUNICACIÓ D’OBRA MENOR (O2.8 W2.8)

Col·locació de contenidors, col·locació de sacs, retirada de runa i neteja d’interior d’edificis.

Hi ha d’haver una llicència atorgada o una comunicació realitzada a la mateixa adreça, que cal especificar.

En què consisteix el tràmit?

Comunicació de la col·locació de contenidors, col·locació de sacs, retirada de runa i neteja d’interior d’edificis.

Hi ha d’haver una llicència atorgada o una comunicació realitzada a la mateixa adreça, que cal especificar.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

  - Instància de comunicació normalitzada (O2 W2).

  - Declaració responsable del/la la tècnic/a competent.

  - Manifestació del/a contractista.

Requisits previs

  - Els instruments de planejament i gestió corresponents han d’estar aprovats definitivament.

  - Es recomana l’obtenció del corresponent informe d’aprofitament urbanístic.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar la comunicació:

  - 2 còpies de la instància de comunicació normalitzada, amb l’especificació de la superfície afectada per l’obra (m2) i el seu pressupost (€).

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - 2 exemplars del croquis de situació (amb numeració i cruïlla més propera amb el nom dels carrers), signat per la persona titular.

  - Fotografies.

  - Cal relacionar l’obra o neteja a la qual es refereix.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5 (impost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).

  - Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  - La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l’impost sobre construccions i obres regulat a l’ordenança fiscal núm. 5.

  - L’import de l’ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l’obra amb la quota resultant d’aplicar els mòduls de valoració detallats a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5.

  -

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - La col·locació de contenidors, col·locació de sacs, retirada de runa i neteja d’interior d’edificis. s’haurà de concloure amb el mateix termini que el de l’obra que els motiva, segons l’art. 12 de l’Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - No es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de Via Pública.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

Les obres menors subjectes al règim de comunicació prèvia amb documentació previstes en l’annex 2 es podran iniciar a partir del dia següent de la recepció d’aquella al Registre General.

La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres menors quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb l’ordenança d’obres menors.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis