Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

M 1 OBRA DE NOVA PLANTA (POT INCLOURE ENDERROC DE PREEXISTENT)


LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR (M1)

Obres de nova planta (pot incloure l’enderroc de les edificacions existents)

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de llicència d’obres de nova planta (pot incloure l’enderroc de les edificacions existents).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

  - Instància de sol·licitud normalitzada. (M)

  - Declaració responsable del/la la tècnic/a competent.

  - Manifestació del/a contractista.

  - Comunicació d’inici d’obres.

Requisits previs

  - Els instruments de planejament i gestió corresponents han d’estar aprovats definitivament.

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins dels supòsits definits a l’art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat segons l’art. 16 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, no es podran autoritzar obres de nova planta.

  - Es recomana l’obtenció del corresponent informe d’aprofitament urbanístic.

  - La realització de la corresponent comunicació o sol·licitud de llicència, si hi ha activitat que ho requereixi.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud:

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada, amb l’especificació de la superfície afectada per l’obra (m²) i el seu pressupost (€).

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - Fotografies de la finca o solar.

  - 3 exemplars del projecte bàsic signats pel promotor i pel tècnic/a competent. El projecte haurà de contenir el que disposa l’art. 24 de les OME.

B. Documentació imprescindible per obtenir la llicència:

  - Fulls d’assumeixos del tècnic/s competents de direcció d’obres. En els casos que s’especifiquen a l’art. 129.2 de les OME, caldrà especificar la màxima permanència. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  - Model normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició d’acord amb la legislació vigent.

  - 2 exemplars originals emplenats del qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

  - 1 exemplar de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons el pressupost d’execució material.

  - Constitució de la fiança urbanística, l’import de la què els serveis tècnics de l’Ajuntament determinaran, i que s’ha de dipositar o de garantir per a la reparació o la indemnització dels danys que es causin als elements urbanístics del sòl, subsòl i vol de la via pública, els necessaris per a adaptar els elements urbanístics existents a la nova edificació, art. 16 de les OME, així com pels costos previstos de gestió dels residus d’acord amb l’article 11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Justificació del compliment de la normativa vigent pel que fa a la captació d’energia solar per a usos tèrmics i d’altra normativa mediambiental.

B.1 Si escau:

  - Document emès per la Generalitat de Catalunya o el Ministerio de Fomento què acrediti la presentació del projecte de Telecomunicacions.

  - Fitxa original, signada pel tècnic/a, del compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis (art. 8).

  - Fitxa original del compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, signada pel tècnic (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió i Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per baixa tensió).

  - En cas que la finca es trobi inclosa al catàleg de Patrimoni, la sol·licitud estarà subjecte a la valoració de la proposta per part de la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona. A aquests efectes, segons l’art. 25 de les Ordenances Generals del PE de Protecció del Patrimoni historicoartístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, aportar, també en suport informàtic: 1. Una definició geomètrica completa de l’estat actual del bé catalogat, que anirà acompanyada per un dossier complet de fotografies en color, dels interiors i exteriors; 2. Una descripció històrica, tan detallada com fos possible del bé, dels seus usos i dels seus usuaris; 3. Una relació escrita i dibuixada de tots els elements i zones en mal estat, a reparar; 4. Per a les obres de reforma, millora o ampliació permissibles, quedaran suficientment reflectides en els documents gràfics i es podrà sol·licitar perspectives o fotomuntatges; 5. Una memòria explicativa exhaustiva escrita, signada pel propietari, sobre l’ús a que és destinat, per a poder determinar l’abast del mateix; 6. Així mateix, sobres plànols es detallarà la relació de materials, qualitats i acabats de totes les peces objectes de reforma; 7. Sobre l’entorn del bé catalogat, es farà una valoració convenientment documentada, i en el cas que sigui de la mateixa propietat, s’adoptaran les mesures de conservació pertinents.

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila, la sol·licitud estarà subjecte a l’informe favorable de la Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila, pel que fa a la intervenció i tractament de façanes i adaptació de la proposta a l’àmbit paisatgístic. A aquests efectes, segons l’art. 18, capítol III de l’Ordenança per al tractament de les façanes i carta de colors del barri de Dalt de la Vila, aportar 1. Fotografia (10 x 15 cm) que reflecteixi l'estat actual de la façana a intervenir; 2. Memòria tècnica que especifiqui els materials existents i els processos d’intervenció, productes, textures, acabats i colors projectats; 3. Fotomuntatge de l’alçat on es pugui apreciar la distribució dels colors plantejats, que incorpori les edificacions confrontants; 4. Referència dels colors per als diferents elements de la façana, segons la carta de colors de l'Annex II; 5. En façanes d’edificis catalogats serà preceptiva la deducció dels colors originals. Si no estan inclosos en la carta de colors, s’hauran d’adjuntar cartolines de 5x7 cm pintades i la referència cromàtica segons el sistema ACC o NCS.

C. Documentació a entregar abans de l’inici de les obres:

  - Comunicació de l’inici de les obres.

  - Manifestació del contractista assumint l’execució de les obres.

  - Cal justificar l’existència del projecte executiu visat pel col·legi de professionals corresponent.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5 (impost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.

  - Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.

  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i posteriors modificacions.

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14/07/76 (BOP 19/07/76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06/08/2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22/05/2007).

  - Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

  - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d'Accessibilitat.

  - Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE del 25/10/1997).

  - Reial Decret Llei 1/98, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicació (BOE del 28/02/1998).

  - Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona (BOP 18/11/2003).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27/12/2011).

  - Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574 de 16/02/2006).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

  - Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

  - Ordre de 29 de maig de 1989 sobre estadístiques d’edificació i habitatge (BOE 129 de 31/05/1989)

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  - La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l’impost sobre construccions i obres regulat a l’ordenança fiscal núm. 5.

  - L’import de l’ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l’obra amb la quota resultant d’aplicar els mòduls de valoració detallats a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5.

3. Fiança:

  - Abans de l’atorgament de la llicència, els serveis tècnics de l'Ajuntament determinen l'import de la fiança - que s’ha de dipositar o de garantir amb aval bancari - per garantir la reparació o la indemnització pels danys que es causin en els elements urbanístics del sòl, subsòl i vol de la via pública, els necessaris per a adaptar els elements urbanístics existents a la nova edificació, art. 16 de les OME, així com pels costos previstos de gestió dels residus d’acord amb l’article 11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis per a començar les obres o per acabar-les, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres (art. 189.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).

  - Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les obres per la meitat del termini de què es tracti (art. 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).

  - Un cop finalitzades les obres, caldrà comunicar a l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions amb la presentació de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada (art. 64.4 de la Llei 3/2012, el qual modifica l’art. 187 del text refós de la Llei d’urbanisme). El certificat final d’obres haurà d’anar visat pel col·legi professional corresponent.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

La llicència s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l’informe preceptiu d’una altra administració pública, aquest còmput es veurà interromput durant el termini legalment establert per a l’emissió de l’informe. Així mateix, aquest còmput també restarà interromput durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l’esmena de deficiències i es reprendrà un cop hagin estat esmenades.

La manca de resolució expressa en el termini esmentat permetrà al sol·licitant entendre estimada la seva sol·licitud de llicència per silenci administratiu, sempre i quan no s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística o el planejament urbanístic o bé es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat