Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

M 5a CANVI D'ÚS, SENSE OBRES, A RESIDENCIAL


LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR (M5a)

Canvi d’ús a residencial sense obres

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de llicència de canvi d’ús a residencial dels edificis i les instal·lacions, que no impliqui la realització d’obres.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

  - Instància de sol·licitud normalitzada. (M)

  - Declaració responsable del/de la tècnic/a competent.

Requisits previs

  - Els instruments de planejament i gestió corresponents han d’estar aprovats definitivament.

  - Es recomana l’obtenció del corresponent informe d’aprofitament urbanístic.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud:

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada (M), amb l’especificació de la superfície afectada per l’obra (m²) i el seu pressupost (€).

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - Fotografies de la finca o solar.

  - 3 exemplars del projecte bàsic signats pel promotor i pel tècnic/a competent. El projecte haurà de contenir el que disposa l’art. 24 de les OME.

B. Documentació imprescindible per obtenir la llicència:

  - Certificat que acrediti que l’entitat és apte per al nou ús, emès pel/per la tècnic/a competent, art. 25.1.f de les OME. Si en aquest document no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

  - 2 exemplars originals emplenats del qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

  - Justificació del compliment de la normativa vigent pel que fa a la captació d’energia solar per a usos tèrmics i d’altra normativa mediambiental.

B.1 Si escau:

  - Document emès per la Generalitat de Catalunya o el Ministerio de Fomento què acrediti la presentació del projecte de Telecomunicacions.

  - Fitxa original, signada pel tècnic/a, del compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis (art. 8).

  - Fitxa original del compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, signada pel tècnic (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió i Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per baixa tensió).

  - En cas que la finca es trobi inclosa al catàleg de Patrimoni, la sol·licitud estarà subjecte a la valoració de la proposta per part de la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona. A aquests efectes, segons l’art. 25 de les Ordenances Generals del PE de Protecció del Patrimoni historicoartístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, aportar, també en suport informàtic: 1. Una definició geomètrica completa de l’estat actual del bé catalogat, que anirà acompanyada per un dossier complet de fotografies en color, dels interiors i exteriors; 2. Una descripció històrica, tan detallada com fos possible del bé, dels seus usos i dels seus usuaris; 3. Una memòria explicativa exhaustiva escrita, signada pel propietari, sobre l’ús a que és destinat, per a poder determinar l’abast del mateix; 4. Sobre l’entorn del bé catalogat, es farà una valoració convenientment documentada, i en el cas que sigui de la mateixa propietat, s’adoptaran les mesures de conservació pertinents.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5 (impost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.

  - Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.

  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i posteriors modificacions.

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14/07/76 (BOP 19/07/76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06/08/2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22/05/2007).

  - Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

  - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d'Accessibilitat.

  - Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE del 25/10/1997).

  - Reial Decret Llei 1/98, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicació (BOE del 28/02/1998).

  - Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona (BOP 18/11/2003).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27/12/2011).

  - Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574 de 16/02/2006).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

  - Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

  - Ordre de 29 de maig de 1989 sobre estadístiques d’edificació i habitatge (BOE 129 de 31/05/1989)

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - No n’hi ha.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

La llicència s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l’informe preceptiu d’una altra administració pública, aquest còmput es veurà interromput durant el termini legalment establert per a l’emissió de l’informe. Així mateix, aquest còmput també restarà interromput durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l’esmena de deficiències i es reprendrà un cop hagin estat esmenades.

La manca de resolució expressa en el termini esmentat permetrà al sol·licitant entendre estimada la seva sol·licitud de llicència per silenci administratiu, sempre i quan no s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística o el planejament urbanístic o bé es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.