Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

M 10 CONSTITUCIÓ RÈG.PROP.HORITZONTAL, COMPLEX IMMOBILIARI, INCREMENT DEL NOMBRE D'ENTITATS O D'ELEMENTS D'APROFITAMENT INDEPENDENT


LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR (M10)

Constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, o també operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent

En que consisteix el tràmit?

Constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, o també operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

  - Instància de sol·licitud normalitzada. (M)

  - Declaració responsable del/la la tècnic/a competent.

  - Manifestació del/a contractista.

  - Comunicació d’inici d’obres.

Requisits previs

  - Els instruments de planejament i gestió corresponents han d’estar aprovats definitivament.

  - Es recomana l’obtenció del corresponent informe d’aprofitament urbanístic.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud:

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada.

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - Fotografies de la finca o solar.

  A1. Documentació que cal aportar segons l’art. 31 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística:

  - 3 exemplars del projecte signats pel promotor i pel tècnic/a competent. El projecte haurà d’incloure els següents documents:

  1. Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.

  2. Plànols a escala adequada en què constin els nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.

  3. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.

  4. Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

B. Documentació imprescindible per obtenir la llicència:

  - 2 exemplars originals emplenats del qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

B.1 Si escau:

  - En cas que la finca es trobi inclosa al catàleg de Patrimoni, la sol·licitud estarà subjecte a la valoració de la proposta per part de la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona. A aquests efectes, segons l’art. 25 de les Ordenances Generals del PE de Protecció del Patrimoni historicoartístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, aportar, també en suport informàtic: 1. Una definició geomètrica completa de l’estat actual del bé catalogat, que anirà acompanyada per un dossier complet de fotografies en color, dels interiors i exteriors; 2. Una descripció històrica, tan detallada com fos possible del bé, dels seus usos i dels seus usuaris; 3. Una relació escrita i dibuixada de tots els elements i zones en mal estat, a reparar; 4. Per a les obres de reforma, millora o ampliació permissibles, quedaran suficientment reflectides en els documents gràfics i es podrà sol·licitar perspectives o fotomuntatges; 5. Una memòria explicativa exhaustiva escrita, signada pel propietari, sobre l’ús a que és destinat, per a poder determinar l’abast del mateix; 6. Així mateix, sobres plànols es detallarà la relació de materials, qualitats i acabats de totes les peces objectes de reforma; 7. Sobre l’entorn del bé catalogat, es farà una valoració convenientment documentada, i en el cas que sigui de la mateixa propietat, s’adoptaran les mesures de conservació pertinents.

  - En cas que la finca es trobi inclosa dins del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila, la sol·licitud estarà subjecte a l’informe favorable de la Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt de la Vila, pel que fa a la intervenció i tractament de façanes i adaptació de la proposta a l’àmbit paisatgístic. A aquests efectes, segons l’art. 18, capítol III de l’Ordenança per al tractament de les façanes i carta de colors del barri de Dalt de la Vila, aportar 1. Fotografia (10 x 15 cm) que reflecteixi l'estat actual de la façana a intervenir; 2. Memòria tècnica que especifiqui els materials existents i els processos d’intervenció, productes, textures, acabats i colors projectats; 3. Fotomuntatge de l’alçat on es pugui apreciar la distribució dels colors plantejats, que incorpori les edificacions confrontants; 4. Referència dels colors per als diferents elements de la façana, segons la carta de colors de l'Annex II; 5. En façanes d’edificis catalogats serà preceptiva la deducció dels colors originals. Si no estan inclosos en la carta de colors, s’hauran d’adjuntar cartolines de 5x7 cm pintades i la referència cromàtica segons el sistema ACC o NCS.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm. 14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5 (impost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.

  - Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.

  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i posteriors modificacions.

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14/07/76 (BOP 19/07/76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06/08/2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22/05/2007).

  - Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

  - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d'Accessibilitat.

  - Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE del 25/10/1997).

  - Reial Decret Llei 1/98, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicació (BOE del 28/02/1998).

  - Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona (BOP 18/11/2003).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27/12/2011).

  - Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574 de 16/02/2006).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

  - Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

  - Ordre de 29 de maig de 1989 sobre estadístiques d’edificació i habitatge (BOE 129 de 31/05/1989).

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - No n’hi ha.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - Aquesta llicència no serà necessària si la divisió es produeix en virtut de l’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació, o si la determinació del nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements o del seu increment estigui establerta en la llicència d’obres corresponent. A aquests efectes, les places d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d’edificació regulen el seu nombre o dimensió, segons allò que s’especifica a l’art. 30 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

La llicència s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l’informe preceptiu d’una altra administració pública, aquest còmput es veurà interromput durant el termini legalment establert per a l’emissió de l’informe. Així mateix, aquest còmput també restarà interromput durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l’esmena de deficiències i es reprendrà un cop hagin estat esmenades.

La manca de resolució expressa en el termini esmentat permetrà al sol·licitant entendre estimada la seva sol·licitud de llicència per silenci administratiu, sempre i quan no s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística o el planejament urbanístic o bé es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.