Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

U PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL


LLICÈNCIA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ (U)

Llicència de la primera utilització i ocupació parcial corresponent a les obres autoritzades amb l’atorgament d’una llicència d’obres.

En que consisteix el tràmit?

Llicència de la primera utilització i ocupació parcial dels edificis corresponent a les obres autoritzades amb l’atorgament d’una llicència d’obres.

Es constata i s’acredita que l’obra parcialment acabada s’ha fet segons la llicència d’obres atorgada i que les possibles modificacions no substancials que s’hagin introduït en el transcurs de les obres s’ajusten a la normativa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

Requisits previs

  - Per a sol·licitar la llicència d’ús de primera utilització i ocupació parcial, caldrà poder garantir la total seguretat dels ocupants mentre durin les obres i fins que es pugui comunicar el final d’obra de la totalitat.

  - Sol·licitar la inspecció de les obres.

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud:

  - 2 còpies de la instància de comunicació normalitzada.

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - Fotografies de la finca o solar.

  - 2 exemplars de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

  - Declaració formal del cost real final de les construccions, instal·lacions i/o obres, realitzada pel promotor de les mateixes.

  - Acta de constància de la inspecció de les obres.

B. Documentació imprescindible per obtenir la llicència:

  - Certificat del gestor de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats durant l’execució de les obres.

  - Cal justificar el compliment de les condicions especials del decret de resolució de la llicència d’obres.

  B.1 Si escau:

  - Si l’acta de constància recull modificacions de detall respecte el projecte objecte de la llicència atorgada caldrà aportar:

  - Plànols de constància (per duplicat), signats pel promotor i la direcció facultativa

  - Certificat del tècnic director fent constar que “les variacions introduïdes s’adeqüen a la normativa urbanística” (article 85.4 del Decret 179/95 del ROAS)

  - Certificat de la Societat de la Informació –Generalitat de Catalunya, o de la “Inspección de Telecomunicaciones en Barcelona –Ministerio de Fomento”, en què consti el compliment de la normativa sobre infraestructures comuns de telecomunicacions en edificis.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.

  - Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.

  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i posteriors modificacions.

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).

  - Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

  - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d'Accessibilitat.

  - Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE del 25.10.1997).

  - Reial Decret Llei 1/98, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicació (BOE del 28.02.98).

  - Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona (BOP 18.11.03).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).

  - Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574 de 16.02.06).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

  - Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

  - Ordre de 29 de maig de 1989 sobre estadístiques d’edificació i habitatge (BOE 129 de 31.05.89)

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

- No n’hi ha.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - Cal recordar que “totes les accions o les omissions que presumptament comportin vulneració de les determinacions contingudes en aquesta Llei, en el planejament urbanístic o en les ordenances urbanístiques municipals subjectes a sanció de conformitat amb el que estableixen aquesta Llei i el reglament que la desplegui, han de donar lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i, subsegüentment, o bé directament, si no es requereix informació prèvia, a la incoació d’un expedient de protecció de la Legalitat urbanística” art. 199 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis