Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Subvencions concurrència competitiva 2019


Convocatòria de subvencions 2019

En que consisteix el tràmit?

L’Ajuntament de Badalona ha convocat concurs públic per a l’atorgament de subvencions, per concurrència competitiva, destinades a entitats que duguin a terme, durant l’any 2019, actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin d’interès local en matèria de serveis socials, salut, gent gran, joventut, esports i feminismes-igualtat.

Les referides actuacions o programes podran ser en matèria de serveis socials, salut, gent gran, joventut, esports i feminismes-igualtat i s’hauran d’ajustar als requisits i criteris establerts pels serveis municipals que impulsen els diferents objectes subvencionables.

Qui ho pot demanar?

Podran obtenir la condició de beneficiaris les entitats que tramitin la corresponent sol·licitud d’acord amb les Bases específiques de la convocatòria i que acreditin degudament el compliment dels següents requisits:

• No incórrer en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb l’art. 13.2 i 3 LGS en relació a l’art. 26 RLGS.

• Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e) LGS en relació als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS.

• Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament.

• El compliment del requisits i criteris específics que, per a cada objecte subvencionable, es detallen als annexos de les Bases específiques de la convocatòria.

Com es pot fer?

Presencialment

El tràmit de presentació de sol·licituds es realitzarà presencialment als següents serveis municipals:

• Servei d’Atenció al Ciutadà (Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, bxs.)

• Oficines Municipals de Districte.

Impresos model

Els impresos i documentació es poden descarregar i emplenar-se en la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

Documentació que cal aportar

• A la instància s’haurà d'adjuntar la documentació requerida en el punt 4 de les Bases específiques reguladores de la convocatòria

• Aquella altra exigida per a cada objecte subvencionable en els annexos de les Bases específiques de la convocatòria

Normativa

• Bases d’execució del pressupost municipal de 2019, aprovades definitivament pel Ple en sessió de data 29 de gener del 2019 i publicades al BOPB de data 5 de febrer de 2019.

• Bases específiques de la convocatòria, publicades íntegrament en el BOPB de data 13 de març de 2019.

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

• Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la LGS

• Articles 25 i 72 de la Llei reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

• Articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona

Període de tramitació

El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, la manca de resolució dins d’aquest termini produirà efectes desestimatoris.

Observacions

Convocatòria

La convocatòria s’ha publicat al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir del següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’extracte de la convocatòria remés per la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de març de 2019 i finalitzarà el 23 d'abril de 2019.

En el cas que es presentin al·legacions en el període d’exposició pública de les bases específiques i els seus annexos, el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions quedarà interromput fins a la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de l’annex afectat, mantenint-se el termini fixat per a la resta de subvencions.

La resolució que, en el seu cas, pogués interrompre el referit termini s’anunciarà amb la mateixa publicitat que la convocatòria.

Justificació

D’acord amb l’art. 26 d) de l’annex IV de les Bases d’execució del pressupost vigent, les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, com els rebuts de nòmines que es presentin pels interessats a efectes de justificar les subvencions percebudes s’acompanyaran amb la documentació acreditativa del seu pagament.

Així mateix, cal recordar que, conforme al exigit pels arts. 14.1.b), 17.1 i 30.1 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la justificació de les subvencions rebudes consisteix en acreditar la despesa referida a la realització de l’activitat o programa en la seva totalitat.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.