Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

W3A INSTAL•LACIONS O ESTACIONS RADIOELÈCTRIQUES- ANTENES


OBRES SUBJECTES A RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (W3.A)

Declaració responsable per a l’instal·lació de les estacions o infraestructures radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic.

En què consisteix el tràmit?

Comunicació prèvia d’obres per a l’instal·lació d’estacions radioelèctriques utilitzades per la prestació de serveis de comunicacions pel públic (de conformitat amb el disposat en l’art. 34 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions)

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Impresos model

  - Instància de comunicació normalitzada (W3A).

Requisits previs

  - Previ a la seva posada en marxa, l’emplaçament proposat ha d’estar inclòs dins d’un Pla d’implantació o programa de desenvolupament de la xarxa en el municipi (Art. 5 de l’Ordenança municipal d’ activitats i instal·lacions de radiocomunicació –BOPB 19.11.2002).

Documentació que cal aportar

A. Documentació mínima per acceptar la comunicació:

  - 2 còpies de la instància de declaració responsable, amb l’especificació de la superfície afectada per l’obra (m2) i el seu pressupost (€).

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

B. Si escau:

  - En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors.

Normativa especifica

  - Ordenança fiscal núm.14 (taxes).

  - Ordenança fiscal núm. 5 (impost).

  - Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

  - Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.

  - Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

  - Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

  - Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).

  - Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació aprovada pel Ple el 29 d’octubre de 2002 (BOPB 19.11.2002).

  - Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).

  - Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

  - Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques,  i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.

  - La quota a pagar s’obtindrà per aplicació dels drets fixats en l’annex d’aquestes ordenances, i es generarà en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Impost

  - Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  - La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l’impost sobre construccions i obres regulat a l’ordenança fiscal núm. 5.

  - L’import de l’ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l’obra amb la quota resultant d’aplicar els mòduls de valoració detallats a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5.

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Observacions

  - Les obres subjectes al règim de comunicació sense documentació tècnica (assabentat), s’hauran de concloure en el termini de tres mesos a comptar des de la data en què es comuniqui a l’Ajuntament, segons l’art. 12.3 de l’Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - No es podran continuar les obres una vegada transcorregut el termini corresponent. No obstant això, si les obres no haguessin finalitzat, la persona interessada pot sol·licitar la pròrroga del termini abans de la finalització del termini de vigència de l’acte de control previ, segons l’art. 12.4 de l’Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).

  - En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O1.9a o O1.9b.

  - Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d’obres menors O2.8.

Termini de resolució i sentit del silenci administratiu

Les obres menors subjectes al règim de declaració responsable sense documentació previstes en l’annex 3 es podran iniciar a partir del dia següent de la recepció d’aquella al Registre General.

La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres menors quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb l’ordenança d’obres menors.

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI ANTIC BANC CENTRAL) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correo@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 16.15 a 19.30 h. De juny a setembre de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i dijous de 15.30 a 18.30 h. Agost dijous tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J


Impresos i formularis