Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Sol·licitud de llicència per a la realització d’activitats i actes en l’espai públic


  En què consisteix el tràmit?

  Sol·licitud de llicència per a la realització d’activitats i actes en l’espai públic

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per ella mateixa o a través de representant, que sigui titular de la parada, establiment, atracció, remolc, en cas dels quioscos de gelats la sol·licitud de la llicència d’ocupació la tramita l’empresa de gelats.

  Com es pot fer?

  Amb cita prèvia

  Servei d’Atenció al Ciutadà

Impresos model

  - Sol·licitud de llicència per actes i/o activitats a l’espai d’ús públic (model ACT/VP)

  Documentació que cal aportar

  - Dos exemplar de la instància de sol·licitud.

  - Fotocòpia del D.N.I.- C.I.F o N.I.F. del representant i del titular de l’activitat.

  - Fotocopia del C.I.F. en el cas d’entitats jurídiques

  - Contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

  - Rebut pagat de la pòlissa de responsabilitat civil

  - Fotografies de la zona a ocupar

  - Justificant de pagament de la carta de pagament

  - Justificant del dipòsit de la fiança

  - 1 plànol d’emplaçament de la finca dins de l’illa de cases amb els noms dels carrers, els números de la finca, a escala 1:500, amb indicació del lloc a ocupar

  - 1 plànol, correctament acotat, de l’emplaçament de l’ocupació i on s’hi observi el mobiliari urbà i l’amplada da la vorera, a escala 1:100

  - Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació

  - Certificat que les instal·lacions de les escomeses elèctriques s’ajusten al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a la Instrucció complementaria MIBT027

  - Breu memòria de l’activitat que si vol exercí

  - Certificat de formació de manipulador d’aliments si fos el cas

  Normativa

  - Ordenança d’Ocupació d’Espais d’Ús Públic.

  - Ordenança fiscal núm. 23 relativa a la Taxa per Activitats en el Domini Públic i/o Edificis Municipals.

  - Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril).

  - Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre).

  - Llei 1/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

  - Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost).

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

  - Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  - Altra legislació i normativa vigent, segons l’àmbit d’aplicació

  Preu

  Ordenança fiscal núm. 23 relativa a la Taxa per Activitats en el Domini Públic i/o Edificis Municipals.

  Organisme responsable

  Servei de Via Pública i Mobilitat

  Departament d’infraestructures i Manteniment

  Termini de presentació

  El termini per presentar les sol·licituds d’ocupació és d’un mes abans de la data de l’ocupació i/o instal·lació desitjada.

  Observacions

  D’acord amb la vigent Ordenança sobre instal·lacions a l’espai públic, les llicències quedaran sense efecte si s’incomplissin les condicions a les que estiguessin subordinades i hauran d’ésser, així mateix, revocades quan desapareguessin les circumstàncies que motivaren el seu atorgament o en sobrevinguessin d’altres que d’haver existit llavors, n’haurien justificat la denegació.

  Tanmateix, en els casos que la instal·lació sol·licitada comporti danys al sòl, i per tal de garantir la seva reposició, caldrà constituir una fiança per import que es fixarà, previ informe tècnic.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis