Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Procés selectiu per a la provisió de de 2 places d’intendent/a de la Guàrdia Urbana


En que consisteix el tràmit?

Presentar-se per prendre part en el procés selectiu per a la provisió de de 2 places d’intendent/a de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, grup A1, pel sistema de concurs oposició, torn lliure.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que compleixin els requisits establerts a les bases específiques reguladores del procés selectiu.

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament, i en Oficines Municipals de districte.

Electrònicament:

1. Accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament (seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica )

2. Iniciar el tràmit genèric. Abans d’emplenar el formulari recordeu que cal identificar-se.

3. Emplenar el formulari i adjuntar el model de sol·licitud tipus i tota la documentació requerida.

Per correu administratiu: Enviat la sol·licitud mitjançant correu certificat en qualsevol oficina de correus de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA.

Documentació que cal aportar

Amb la instància, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts en la base primera, apartats f),g),h) i) model declaració responsable (annex II) i adjuntarà la següent documentació:

    • Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor.

    • Fotocòpia de la titulació exigida en aquesta convocatòria d’acord amb l’apartat c) de la base primera. Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri d’educació, Ciència i Esport o qui tingui la competència.

    • A efectes de l’exempció de la prova de català, s’haurà d’adjuntar el document que acrediti estar en possessió del nivell C1.

    • Fotocòpia del carnet de conduir de la classe A i B

    • Currículum vitae i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats ja que en cas de no acreditar-ho documentalment no seran tinguts en compte pel Tribunal Qualificador.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia, perquè aquesta serà compulsada un cop finalitzi el procés selectiu. En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Normativa reguladora

• Decret 233/2002, de 25 de setembre, que aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals (RAPM),

• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

• RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TR-EBEP).

• DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprovar el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL).

• Decret 161/2002, d’11 de juny, que regula la forma d’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

• Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, que modifica l’Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat