Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Procés selectiu - Oficials d'oficis


En que consisteix el tràmit?

Presentar-se per prendre part en el procés selectiu per a la provisió de provisió de 6 places d’oficial d’oficis de la plantilla de personal laboral, grup C2, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, previstes a les Ofertes públiques d’ocupació dels anys 2016-2017. (Expedient: 114/COP-2/18)

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que compleixin els requisits establerts a les bases específiques reguladores del procés selectiu.

Com es pot fer?

Electrònicament:

  1. Accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament (seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica )

  2. Iniciar el tràmit genèric. Abans d’emplenar el formulari recordeu que cal identificar-se (part superior dreta de la pantalla).

  3. Emplenar el formulari, adjuntar el model de sol·licitud tipus i tota la documentació requerida en format PDF.

  4. En la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per correu administratiu: Enviat la sol·licitud mitjançant correu certificat en qualsevol oficina de correus de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA.

Presencialment: Presentant la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament, i en Oficines Municipals de districte.

Documentació que cal aportar

Amb la instància, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts en els punts 2.6 i 2.7 amb el model de declaració responsable (annex II) i adjuntarà la següent documentació:

  a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor.

  b) Fotocòpia de la titulació exigida en aquesta convocatòria, d’acord amb el punt 2.3.

  c) Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de català exigit en la convocatòria, en la forma establerta en el punt 2.4, als efectes de l’exempció de la prova de català.

  d) Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua espanyola (si escau), d’acord amb el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, punt 2.5, als efectes de l’exempció de la prova d’espanyol.

  e) Currículum vitae i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. La no acreditació dels mèrits farà que aquests no es puguin tenir en compte.

Tota documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com la/les adaptació/ns o adequació/ons del temps i mitjans materials per a la realització de les proves d'aquest procés. En l'acceptació de dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Normativa reguladora

• RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TR-EBEP).

• DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprovar el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL).

• Decret 161/2002, d’11 de juny, que regula la forma d’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

• Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, que modifica l’Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

• Reial Decret 264/2008 de 22 de febrer pel qual es modifica el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre que regula els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis