Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tràmit Informe d'Habitatge


Informe d’habitatge per al reagrupament familiar d’estrangers per primer cop i renovació d’autoritzacions de residència per canvi de domicili

En què consisteix el tràmit?

Informe de disponibilitat d’un habitatge adequat per a immigrants residents legalment a l’estat espanyol, i que volen sol·licitar el reagrupament familiar. Aquest informe acredita que la persona reagrupant disposa d’un habitatge de característiques i amplitud suficients (Decret 141/2012, de 2 de novembre, sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges).

Aquest informe s’ha de sol·licitar per tramitar el reagrupament familiar, i cada cop que es canviï de domicili habitual i, en aquest últim cas, han de renovar l’autorització de residència per reagrupament familiar tots els familiars reagrupats que depenen de la persona reagrupant.

Qui ho pot demanar?

  • Persones estrangeres extracomunitàries, sotmeses al règim general d’estrangeria

  • Majors d’edat amb autorització de residència renovada o en procés de renovació

Excepcionalment, es podrà demanar en els següents casos:

a) Si el sol·licitant no és persona estrangera extracomunitària

  • Ciutadans espanyols tutors legals d’un menor estranger, no nascut a l’estat espanyol

  • Familiar d’estranger comunitari amb residència permanentment

  • Familiar de comunitari vidu de ciutadà de la Unió

  • Familiar d’estranger comunitari que ha perdut el vincle amb el cònjuge/parella de fet comunitari (nul·litat, divorci, cancel·lació d’inscripció com a parella de fet), i es troba en un dels següents supòsits, acreditats documentalment: violència de gènere, tenir 3 anys de matrimoni i 1 any mínim a l’estat espanyol, tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà comunitari

b) Si el sol·licitant no disposa d’autorització de residència renovada o en procés de renovació

  • Investigador que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència i treball per a recerca

  • Treballador altament qualificat que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència i treball de professionals altament qualificats

  • Titular d’autorització de residència de llarga durada UE que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència de llarga durada a l’estat espanyols

  • Titular de targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un fill, no nascut a l’estat espanyol, que fa més de 2 anys que està escolaritzat

  • Titular de targeta d’estudis que vol modificar la seva situació (i la de la seva família) a una autorització de residència i treballador

c) Casos excepcionals en els que el sol·licitant té la condició de reagrupats

  • Persona reagrupada amb residència de llarga durada

  • Persona reagrupada per un ascendent, que vol reagrupar un fill nascut a l’estat espanyol

  • Persona reagrupada per un descendent, que vol reagrupar un fill menor d’edat o incapacitat

Com es pot fer?

Presencialment: Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia al tràmit Cita prèvia per tràmits d’Immigració al web de l’Ajuntament de Badalona

Documentació que cal aportar

Documentació personal

  • Passaport (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), vigent de la persona sol·licitant

  • NIE de la persona sol·licitant

  • Acreditar el vincle i certificat de defunció (en cas de familiar de comunitari vidu de la Unió)

  • Sentència d’atorgament de tutela (en cas de menor estranger, no nascut a l’estat espanyol)

  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella registrada (en cas d’estranger comunitari que ha perdut el vincle per violència de gènere)

  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella de fet (en cas de tenir 3 anys de matrimoni i 1 any mínim a l’estat espanyol)

  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella de fet i sentència de l’atorgament de la custòdia (en cas de tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà comunitari)

  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella de fet i sentència de dret de visita (en cas de tenir concedit el dret de visita dels fills del ciutadà comunitari)

  • Sentència de divorci

Documentació acreditativa de l’habitatge, (ha de ser a nom de la persona sol.licitant o bé el cònjuge o parella de fet, ascendents o descendents en primer grau i en linia directa)

  a) Si és propietari:

    • Escriptura de propietat inscrita al Registre de la propietat o amb els tràmits iniciats

    • Darrer rebut dels subministraments d’aigua i electricitat

  b) Si és llogater:

    • Contracte de lloguer complert degudament registrat i amb dipòsit de la fiança a l’Institut Català del Sòl -INCASOL-

    • Darrer rebut de lloguer

    • Darrer rebut dels subministraments d’aigua i electricitat

    • Altres títols que puguin fonamentar el dret d’ús de l’habitatge (contracte de treball que especifiqui l’ús de l’habitatge, escriptura pública que reconeix el dret, etc.)

Documentació acreditativa dels mitjans econòmics

  • Documentació que acrediti els mitjans de vida amb els que disposa

Preu

  • Taxa de la Generalitat de Catalunya per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria

  • Taxa municipal per l’emissió d’informes de disponibilitat i adequació de l’habitatge, regulats a l’ordenança fiscal núm. 13 -punts 4 i 4.1)

Període de tramitació

El període de tramitació és de tot l’any.

Termini de resolució

El termini és de 30 dies hàbils a comptar des de la data d’entrada de la documentació al registre de la Generalitat de Catalunya

El termini de validesa de l’informe, és de 3 mesos a comptar a partir de la data de signatura de l’informe

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona / Departament de Migracions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE MIGRACIONS Finestra nova

Teléfon: 934832962

Adreça: Assemblea de Catalunya, 9-12 BX
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13:30 h.