Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tràmit Informe d'Arrelament


Informe d’arrelament per demanar una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals

En què consisteix el tràmit?

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament, quan la persona estrangera no té vincles familiars o en cas de tenir-ne no els pot demostrar

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera no comunitària, major d’edat (o major de 16 anys), empadronada a Badalona, que pugui demostrar una permanència mínima a l’estat espanyol de 3 anys, i que es trobi en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons d’estada per estudis o de protecció internacional

Com es pot fer ?

Presencialment: Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia al tràmit Cita prèvia per tràmits d’Immigració al web de l’Ajuntament de Badalona

Documentació que cal aportar

Documentació personal

  • Passaport (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), vigent de la persona sol·licitant

  • NIE (en cas de tenir-ne)

  • Volant de residència que acrediti els 3 últims anys d’empadronament continuat a l’estat espanyol

  • Autorització del representant legal (en cas de majors de 16 anys i menors de 18 anys)

Documentació acreditativa de l’habitatge, en cas de tenir-ne

  • Escriptura de propietat o contracte de lloguer

  • Altres títols que puguin fonamentar el dret d’ús (contracte de treball que especifiqui l’ús de l’habitatge, escriptura pública que reconeix el dret, etc.)

Documentació acreditativa dels mitjans econòmics

En cas de contracte:

  • Un contracte (o contractes del mateix sector d’activitats), amb vigència d’un any. El contracte ha de ser de jornada de 40 hores setmanals si és un únic contracte, o un mínim de 30 hores setmanals en el còmput global si aporta més d’un contracte. El contracte ha d’estar signat per ambdues parts.

En cas d’exempció de contracte (cal aportar documentació que acrediti el fet, segons el cas)

  • Projecte de negoci amb la descripció de l’activitat econòmica (en cas d’activitat per compte propi majors de 18 anys)

  • Documentació que acrediti percepció d’ingressos mensuals que suposin el 400% de l’IPREM brut mensual en els darrers 12 mesos (en cas de recursos econòmics suficients)

  • Acreditació del vincle (en cas de cònjuge o parella de fet registrada) o volant de convivència (en cas de parella de fet no registrada amb fills comuns) acompanyada del contracte de treball de la persona de qui es depèn (estrangera amb autorització de residència que disposi dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats de la família)

  • Acreditació del vincle i volant de convivència (en cas de pare o mare de resident legal)

  • Acreditació del vincle o de la representació legal i volant de convivència (en cas de fill/a de resident legal)

Documentació acreditativa dels vincles familiars, en cas de tenir-ne

  • Aquella documentació que pugui acreditar aquests vincles

Altre documentació, en cas de tenir-ne

  • Justificació de col·laboració en xarxes socials

  • Justificació de participació en cursos o programes d’inserció sociolaboral

  • Justificació de participació en cursos o programes d’inserció laboral (coneixement de la societat catalana)

  • Certificat d’assistència a cursos de coneixement lingüístic emesos per organisme acadèmic reglat: escoles, universitats, Consorci de Normalització Lingüística

Preu

Gratuït

Període de tramitació

El període de tramitació és de tot l’any.

Termini de resolució

El termini és de 30 dies hàbils a comptar des de la data d’entrada de la documentació al registre de la Generalitat de Catalunya

El termini de validesa de l’informe, és de 3 mesos a comptar a partir de la data de signatura de l’informe

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona / Departament de Migracions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE MIGRACIONS Finestra nova

Teléfon: 934832962

Adreça: Assemblea de Catalunya, 9-12 BX
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13:30 h.


Impresos i formularis