Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Procés selectiu per a la provisió de 56 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana


En que consisteix el tràmit?

Presentar-se per prendre part en el procés selectiu per a la provisió de 56 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, sots escala serveis especials, classe Policia Local.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones que compleixin els requisits establerts a les bases específiques reguladores del procés selectiu.

Com es pot fer?

Electrònicament:

    1. Accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament (seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica )

    2. Iniciar el tràmit genèric. Abans d’emplenar el formulari recordeu que cal identificar-se (part superior dreta de la pantalla).

    3. Emplenar el formulari i adjuntar el model de sol·licitud tipus i tota la documentació requerida.

Per correu administratiu: Enviat la sol·licitud mitjançant correu certificat en qualsevol oficina de correus de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA.

Presencialment: Presentant la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament, i en Oficines Municipals de districte.

Documentació que cal aportar

Amb la instància, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts en la base segona.

Les persones aspirants hauran d’assenyalar en la sol·licitud l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2 a), b), d), g), i h) en el formulari de sol·licitud normalitzat (Annex 1) degudament signat (electrònicament o manuscrit), i d’acord amb les indicacions de l’Annex 5.

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats c), e), i), k), i l) amb l’aportació del formulari model de declaració (Annex 2) degudament omplert i signat (electrònicament o manuscrit), que estarà disponible en la pagina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat) durant el període de presentació d’instàncies.

Tota documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Normativa reguladora

• Decret 233/2002, de 25 de setembre, que aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals (RAPM),

• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

• RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TR-EBEP).

• DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprovar el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPSEL).

• Decret 161/2002, d’11 de juny, que regula la forma d’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

• Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, que modifica l’Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.