Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Seu electrònica


Banner seu electronica

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans al sector públic, reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics. Regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, tant en l’àmbit de les relacions entre les Administracions Públiques, així com de les relacions dels ciutadans amb aquestes, amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament comú davant de totes elles i la validesa i eficàcia de l’activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica.

D’acord amb aquesta llei, la Seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona és l’adreça electrònica disponible per a la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual, correspon a l'Ajuntament de Badalona en l’exercici de les seves competències.

A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’administració municipal. Els tràmits telemàtics s’ampliaran de forma progressiva, garantint en cada moment la seguretat tècnica i jurídica d’acord amb la complexitat del tràmit, amb l’objectiu que la xarxa sigui un mitjà encara més útil, pràctic i accessible per a tothom.

Aquesta seu, ofereix, entre d’altres, la possibilitat d’iniciar tràmits telemàtics, d’obtenir els models normalitzats de documentació, així com l’accés a un enllaç per efectuar queixes i suggeriments, i reduir així els desplaçaments a les oficines municipals, obrint un nou canal d’accés a la seva administració local 24h al dia, els 365 dies l’any.


Comparteix