Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Targeta de permissibilitat d'aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda. Aquesta targeta dóna dret a utilitzar les facilitats d'estacionament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, corresponents i vigents en qualsevol lloc del país on es trobi el titular.

Hi ha tres tipus de targeta:

  • Per a les persones amb disminució i mobilitat reduïda que són conductores.
  • Per a persones amb disminució i mobilitat reduïda que no són conductores.
  • Targeta d'aparcament per al transport col·lectiu de persones amb disminució i mobilitat reduïda.
Qui ho pot sol·licitar:

Persones de qualsevol edat que puguin acreditar, mitjançant el Certificat del Servei de Valoració i Orientació, que superen el barem de mobilitat o que tenen una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Electrònicament
Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

Departament d'Acció i Promoció Social

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:
  • Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
  • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).
  • Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

En cas que autoritzeu l'Ajuntament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.
N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Dues fotografies del/de la titular
- En el cas del titular conductor/a, fotocòpia del permís de conduir