Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Targeta de permissibilitat d'aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda. Aquesta targeta dóna dret a utilitzar les facilitats d'estacionament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, corresponents i vigents en qualsevol lloc del país on es trobi el titular.

Hi ha tres tipus de targeta:

- Per a les persones amb disminució i mobilitat reduïda que són conductores.

- Per a persones amb disminució i mobilitat reduïda que no són conductores.

- Targeta d'aparcament per al transport col·lectiu de persones amb disminució i mobilitat reduïda.

Qui ho pot sol·licitar:

Personas de cualquier edad que puedan acreditar, mediante el Certificado del Servicio de Valoración y Orientación, que superan el baremo de movilidad o que tienen una agudeza visual bilateral igual o inferior a 0,1, con corrección, o una reducción concéntrica del campo visual igual o menor a 10 grados.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace. 

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament d'Acció i Promoció Social

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).

- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

En cas que autoritzeu l'Ajuntament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.
N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0098)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0098)
- Dues fotografies del/de la titular
- En el cas del titular conductor/a, fotocòpia del permís de conduir
- Acreditar el barem de mobilitat mitjançant el certificat del grau de discapacitat (documentació a verificar per l’Ajuntament)
- Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que tingui una agudesa visual lateral igual o inferior a 0,1, amb correcció o, una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
- Autorització representació