Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Targeta de permissibilitat d'aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda. Aquesta targeta dóna dret a utilitzar les facilitats d'estacionament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, corresponents i vigents en qualsevol lloc del país on es trobi el titular.
Hi ha tres tipus de targeta:
- Per a les persones amb disminució i mobilitat reduïda que són conductores.
- Per a persones amb disminució i mobilitat reduïda que no són conductores.
- Targeta d'aparcament per al transport col·lectiu de persones amb disminució i mobilitat reduïda.
Qui ho pot sol·licitar: Persones de qualsevol edat que puguin acreditar, mitjançant el Certificat del Servei de Valoració i Orientació, que superen el barem de mobilitat o que tenen una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
Terminis de presentació: Durant tot l'any.
Òrgan gestor: Departament d'Acció i Promoció Social
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: En cas que autoritzeu l'Ajuntament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.
N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura.
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).
- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.
Pagament de taxes: Gratuït
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud d'acord amb el format normalitzat
- Dues fotografies del/de la titular
- En el cas del titular conductor/a, fotocòpia del permís de conduir