Adornament de sepultures
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitar la col·locació de làpides i elements accessoris.
Es pot sol·licitar a títol personal o a través del professional / industrial que gravi la làpida o subministri els elements.
Requisits previ
- Ser la persona titular del dret funerari
- En el cas que la persona titular estigui difunta, la persona interessada haurà de sol·licitar abans el canvi del titular del dret funerari.
- No haver finalitzat el termini de la concessió del dret funerari
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones titulars d'un dret funerari o qui actuï en la seva representació.
Les persones que actuïn en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.
Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació: Presencialment, a l'Oficina de Registre del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.
D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris.
- Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s'aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm.2528, 25/11/1997).

Pagament de taxes:

- Ordenança fiscal núm.7 Taxa pels serveis de cementiris

Informació addicional: A la sol·licitud és obligatori fer constar la descripció de la forma, mesures i color de la làpida. Aquesta no pot superar el marc arquitectònic de la sepultura, ni sobresortir exteriorment, superiorment ni lateralment el límit d'aquesta.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0091)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0091)
- Autorització per actuar en representació de la persona interessada