Duplicat del títol d'un dret funerari
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitar un nou títol de concessió de la sepultura a partir de la comunicació de la pèrdua del títol original.
Aquest nou títol s'expedirà pel termini inicialment establert.
Si la persona titular del dret funerari està difunta no es tramitarà la sol·licitud de duplicat del títol, abans s'haurà de sol·licitar el canvi de nom de la concessió.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones titulars d'un dret funerari o qui actuï en la seva representació.
Les persones que actuïn en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.
Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Terminis de presentació: Durant tot l'any
Presentació: Presencialment, a l'Oficina de Registre del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.
D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris (BOP 14/01/02).
- Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s'aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm.2528, 25/11/1997).

Pagament de taxes:

- Ordenança fiscal núm.7 Taxa pels serveis de cementiris

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0197)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0096)
- Autorització per actuar en representació de la persona interessada