Pròrroga de la concessió del dret funerari
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitar la pròrroga per caducitat de la concessió del dret funerari per un nou termini.
En cas de defunció de la persona titular és obligatori sol·licitar abans el canvi de nom a favor de la persona que renovarà la concessió.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones titulars d'un dret funerari o aquelles que actuïn en la seva representació.
Les persones que actuïn en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.
Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Presencialment, a l'Oficina de Registre del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor: Departament de Gestió de Serveis
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris (BOP 14/01/02).
- Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s'aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm.2528, 25/11/1997).

Pagament de taxes:

- Ordenança fiscal núm.7 Taxa pels serveis de cementiris

Informació addicional: Les concessions noves dels nínxols i columbaris són per a 25 anys i les tombes per a 50 anys.
Les concessions de 25 i 50 anys són prorrogables, segons les disposicions que regula el Reglament de Cementiris (BOP 14/01/2002)
Es podrà demanar una pròrroga de 2 a 5 anys quan hi ha la voluntat de no renovar la concessió i no sigui possible l'exhumació per alguna raó justificada.
Es pot demanar cita prèvia per a més informació
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0093)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0093)
- Autorització per actuar en representació de la persona interessada