Renovació de la concessió del dret funerari per a 25 anys
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de renovació per un nou termini de 25 anys de la concessió de dret funerari a l'extinció de la concessió per caducitat del termini.

Qui ho pot sol·licitar:

Les persones titulars o dipositaries d'un dret de concessió funerària.

Les persones que actuen en representació d’un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç. 

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Presencialment, a la Unitat administrativa de Cementiris, abans cal demanar cita prèvia.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris (BOP 14/01/02).
- Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s'aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm.2528, 25/11/1997).

Pagament de taxes:

- Ordenança fiscal núm.7 Taxa pels serveis de cementiris

Informació addicional:

Abans cal demanar Cita prèvia a la Unitat administrativa de Cementiris

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud (F0093)
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0093)
- Títol de la concessió caducada
- Últim rebut de la taxa de conservació
- Autorització representació