Ús de les instal·lacions esportives municipals per una temporada esportiva
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives municipals, per una temporada esportiva, per a realitzar activitats esportives diverses, l'organització de les quals és iniciativa i responsabilitat del sol·licitant.

L'organitzador d'aquest tipus d'activitats físiques o esportives, per la seva impartició ha de comptar amb un titula/ada d'esport que dirigirà les sessions. Així mateix, ha de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o qualsevol altra persona com a conseqüència de l'activitat esportiva, que cobreixi els imports mínims que estableix la normativa vigent en cada cas.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física usuari individual, i qualsevol persona jurídica, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, com ara entitats, associacions, fundacions, centres educatius d'infantil, primària, secundària o educació especial, empreses i altres institucions públiques o privades, en tots els casos a través del seu representant legal degudament acreditat.

Altres agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica com a agrupació, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, a través del representant únic que hagin nomenat.

Òrgan gestor:

Servei d'Esports i Joventut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

L'establert per l'Ordenança General reguladora dels preus públics Annex IX Preus públics per la utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals.

Informació addicional:

Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Document que acrediti la representació.
- Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la realització de l'activitat i el rebut corresponent.