Ús de les instal·lacions esportives municipals per una temporada esportiva
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives municipals, per una temporada esportiva, per a realitzar activitats esportives diverses, l'organització de les quals és iniciativa i responsabilitat del sol·licitant.

L'organitzador d'aquest tipus d'activitats físiques o esportives, per la seva impartició ha de comptar amb un titula/ada d'esport que dirigirà les sessions. Així mateix, ha de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o qualsevol altra persona com a conseqüència de l'activitat esportiva, que cobreixi els imports mínims que estableix la normativa vigent en cada cas.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física usuari individual, i qualsevol persona jurídica, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, com ara entitats, associacions, fundacions, centres educatius d'infantil, primària, secundària o educació especial, empreses i altres institucions públiques o privades, en tots els casos a través del seu representant legal degudament acreditat.

Altres agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica com a agrupació, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, a través del representant únic que hagin nomenat.

Les persones que actuen en representació d’un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç

Presentació:

Presencialment, al Servei d’Atenció a la Ciutadania, abans cal demanar cita prèvia.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Servei d'Esports i Joventut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Ordenança General reguladora dels preus públics

Annex IX Preus públics per la utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals.

Informació addicional:

Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud (F0001)
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Document que acrediti la representació.
- Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la realització de l'activitat i el rebut corresponent.