Ús de les instal·lacions esportives municipals per una temporada esportiva
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives municipals, per una temporada esportiva, per a realitzar activitats esportives diverses, l'organització de les quals és iniciativa i responsabilitat del sol·licitant.

L'organitzador d'aquest tipus d'activitats físiques o esportives, per la seva impartició ha de comptar amb un titula/ada d'esport que dirigirà les sessions. Així mateix, ha de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o qualsevol altra persona com a conseqüència de l'activitat esportiva, que cobreixi els imports mínims que estableix la normativa vigent en cada cas.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física usuario individual, y cualquier persona jurídica, con fines deportivos o no, con ánimo de lucro o no, como entidades, asociaciones, fundaciones, centros educativos de infantil, primaria, secundaria o educación especial, empresas y otras instituciones públicas o privadas, en todos los casos a través de su representante legal debidamente acreditado.

Otras agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica como agrupación, con fines deportivos o no, con ánimo de lucro o no, a través del representante único que hayan nombrado.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace. 

Presentació:

Presencialment, al Servei d’Atenció a la Ciutadania, abans cal demanar cita prèvia.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Servei d'Esports i Joventut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Ordenança General reguladora dels preus públics

Annex IX Preus públics per la utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals.

Informació addicional:

Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Document que acrediti la representació.
- Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la realització de l'activitat i el rebut corresponent.