Modificació de dades personals al padró municipal d'habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Modificació d'alguna dada d'inscripció en el padró municipal d'habitants diferent de l'adreça (cognoms, noms, document d'identitat, lloc i data de naixement, nivell d'estudis, nacionalitat).

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física major d'edat que resideixi i estigui empadronada a la ciutat de Badalona.
En el cas de menors d'edat o persones incapacitades legalment, el sol·licitant ha de ser el seu representant legal (pare, mare o tutor legal).

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Òrgan gestor:

Departament d'Estadística i Població

Termini de resolució:

Immediat a partir de la presentació de la documentació que correspongui.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

També es pot tramitar presencialment a les Oficines Municipals de Districte.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Autoritzacio menors Sol·licitud
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Original del document d'identitat on figurin les dades objecte de correcció. Si es tracta del nivell d'estudis, el document que ho indiqui, en cas de disposar-ne.
- En el cas de modificació de dades de menors, a més a més, s'haurà de presentar el llibre de família o certificat de naixement (traduït legalment al català o castellà, si s'escau) i també el document d'identitat del pare, mare o representant legal.