Modificació de dades al padró municipal d'habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Actualització de les dades personals de la inscripció del Padró d’Habitants
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major de 16 anys.
Les persones majors d’edat podran autoritzar a un altre persona per realitzar el tràmit aportant el formulari d’Autorització per tràmits del padró d’habitants.
L’Ajuntament actualitzarà les dades de nom, cognoms, document d’identitat, nacionalitat, sexe o estudis, d’acord amb les comunicacions rebudes mensualment de l’Institut Nacional d’Estadística
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment:
- al Servei d'Atenció Ciutadana
- a les Oficines Municipals de Districte

Òrgan gestor: Departament de Població
Termini de resolució:

Immediat

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

També es pot tramitar presencialment a les Oficines Municipals de Districte.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Autorització tràmits Padro d'Habitants (F0205)

Autoritzación trámites Padron Habitantes (F0204)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Document d'identitat, original i en vigor
- Document que acrediti la dada que ha de ser modiicada en el padró d'habitants
- Formulari d'autorització per a tràmits del padró d'habitants (F0204 - F0205)
- Document d'identitat original de la persona autoritzada
- Fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza