Autorització per treballs forestals en temps d'alt risc d'incendi
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

D'acord amb el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, en el període comprès entre el 15 de març i 15 d'octubre, en el terrenys forestals, hi hagi o no arbrat, i en la franja de 500 metres que l'envolta, està prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

- Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitament forestals, agrícoles o de jardineria.

- Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició la utilització de fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires dintre d'àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions.

- Fer foc amb activitats relacionades amb l'apicultura.

b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d'inici o propagació d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

No obstant això, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat podrà atorgar autoritzacions en el període esmentat, d'acord amb el que s'estableix al capítol 4 del Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Per obtenir l'autorització a què fa referència l'apartat anterior caldrà omplir el model de sol·licitud corresponent i adreçar-lo a l'Ajuntament i/o a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà el dia i l'hora que s'haurà de realitzar la crema i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

Qui ho pot sol·licitar:

Propietarios y/o administradores de fincas ubicadas en zona forestal.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Terminis de presentació:

Del 15 de març al 15 d'octubre.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Medi Natural

Termini de resolució:

Temps mitjà: 15 dies.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de Febrer, de desplegament d'aquestes mesures.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud normalitzada

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Acreditació de propietat de la finca o autorització del propietari en altres casos