Recollida d'un animal mort del carrer
Volver

datos de la subsección
Finalidad: Sol·licitud per part d'un ciutadà que es procedeixi a la recollida del carrer d'un animal de companyia o exòtic mort.
Prestació: A partir de la recepció d'un avís sobre la presència d'un animal de companyia o exòtic mort estigui situat a la via pública o en espais públics, s'activa, mitjançant una demanda específica el servei de recollida a través de l'empresa concessionària de la neteja municipal que retira el cadàver de l'animal de la via pública.
Observacions
No es recullen animals morts a domicili.
Si es mort un animal en un domicili, es pot acudir al veterinari habitual de l'animal o be sol·licitar a la Unitat de Protecció de la Salut (en horari laboral, de 08.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres) informació d'empreses que retiren animals morts
La responsabilitat de la retirada d'un animal mort en un solar, en un edifici o en una construcció abandonada és del titular de la propietat i ha de gestionar la retirada del cadàver de l'animal.
Quien lo puede solicitar: Qualsevol ciutadà.
Plazos de presentación: Tot l'any.
Órgano gestor: Departament de Salut
Efecto del silencio administrativo: No procede
Normativa básica: - Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 18/2009 de 22 d'octubre de salut pública.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
Pago de tasas: Gratuït
Información adicional:

Telefònicament
- Matins dies laborables: Unitat de Protecció de la Salut 934832778
- Tarda-Nit dies laborables o festius: Guàrdia Urbana 092

Nivel de identificación del solicitante:
Alto: Certificado digital reconocido y firma electrónica