Exercici del dret de portabilitat de dades personals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

D'acord amb allò establert a l'article 20 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats

La persona interessada ho sol·licita respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l'afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat/de la interessada.

Existeix el dret a que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

No es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d'una missió d'interès públic o inherent a l'exercici del poder públic.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física major d'edat.

Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

1 mes. Quan es tracti de sol·licituds especialment complexes el termini de resolució es pot ampliar dos mesos més. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa bàsica:
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Documentació que es consideri oportuna