Exercici del dret de rectificació de dades personals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

És un dret lligat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.
D'acord amb allò establert als articles 16 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
Per fer-ho caldrà indicar a quines dades es fa referència i la correcció que cal realitzar. Quan sigui necessari, caldrà acompanyar la sol·licitud, amb la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplert de les dades personals.
En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d’edat.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

1 mes. Quan es tracti de sol·licituds especialment complexes el termini de resolució es pot ampliar dos mesos més. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0019)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0019)
- Documentació acreditativa que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplert de les dades personals que cal rectificar.
- Autorització representació